Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за набиране на персонал

четвъртък, 02 ноември 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Община Русе в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.003-0035-C01 „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 по процедура „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

I. За набиране на персонал по Специфична цел 2 (СЦ 2) „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, като роми, чрез интегрирани услуги в подкрепа на децата и семействата им.“ за следните длъжности:

 

1. Медицинска сестра – 1 бройка

- Основни задължения: Предоставя квалифицирана медицинска грижа, съгласно индивидуалните потребности на всяко дете или потребител.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Медицинска сестра, акушерка, медицински фелдшер; Професионален опит  - най - малко  1 година в сферата на здравеопазването.

- Работно време: непълно, при работа по график, 2 часа дневно или 10 часа седмично

 

2. Социален работник – 1 бройка

- Основни задължения: Оказва подкрепа на децата, родителите и техните близки и роднини, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържане на добри партньорски отношения с местни институции и НПО.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Социални дейности, Социална педагогика.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично

 

 3. Медиатор – образователен - 1 бройка

  - Основни задължения: Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни, социални и образователни услуги на родители и деца от високо рискови общности.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен - средно образование.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично,

 

4. Специален педагог - 1 бройка

  - Основни задължения: Провежда обучение на деца със специални нужди, които срещат затруднения в когнитивно-познавателната сфера и са с моторни, сетивни и ментални нарушения, или проблемно развитие.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  „Бакалавър“, професионално направление – Специална педагогика, олигофренопедагогика;

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично,

 

 

 

5. Психолог – 1 бройка

- Основни задължения: Установява потребностите и дефицитите на децата със специални нужди. Осигурява психологична подкрепа на тях и семействата им, свързани със задоволяване на техните потребности и повишаващи качеството им на живот и адаптация.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Психология.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично,

 

II. Набиране на персонал по Специфична цел 3 (СЦ 3)Подобряване на равния достъп до качествени здравно-социално-образователни услуги, чрез услуги за ранно детско развитие и патронажна грижа.“ за следните длъжности:

1. Управител – 1 бройка

 - Основни задължения: Организира, разпределя, координира и контролира дейностите на разкритите интегрирани услуги.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Магистър“, професионална област на висшето образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки; Професионален опит  - най - малко  2 години опит в социалната сфера и областта на предучилищното и начално образование.

  - Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично

 

2. Медицинска сестра – 1 бройка

- Основни задължения: Предоставя квалифицирана медицинска грижа, съгласно индивидуалните потребности на всяко дете или потребител.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Медицинска сестра, акушерка, медицински фелдшер; Професионален опит  - най - малко  1 година в сферата на здравеопазването.

- Работно време: непълно, при работа по график до 2 часа дневно или 10 часа седмично

 

3. Социален работник – 2 бройки

- Основни задължения: Оказва подкрепа на децата, родителите и техните близки и роднини, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържане на добри партньорски отношения с местни институции и НПО.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Социални дейности, Социална педагогика.

- Работно време: непълно, при работа по график до 4 часа дневно или 20 часа седмично

 

  1. Психолог – 1 бройка

- Основни задължения: Установява потребностите и дефицитите на децата със специални нужди. Осигурява психологична подкрепа на тях и семействата им, свързани със задоволяване на техните потребности и повишаващи качеството им на живот и адаптация.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Психология.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично

 

 

 

5. Здравен медиатор – 1 бройка

  - Основни задължения: Извършване на консултативна и информационна дейност и оказване на съдействие на  родители и деца от високо рискови общности в областта на общественото здраве.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен - средно образование и Сертификат за преминало обучение за здравен медиатор.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично

 

6. Медиатор – 1 бройка

  - Основни задължения: Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни, социални и образователни услуги на родители и деца от високо рискови общности.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен - средно образование.

- Работно време: непълно, при работа по график, 8 часа дневно или 40 часа седмично

 

7. Логопед – 1 бройка

 - Основни задължения: Идентифицира говорните възможности на децата от целевата група и прилага професионални логопедични методи за преодоляване на говорните дефицити.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Логопедия.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично,

 

8. Кинезитерапевт – 1 бройка

- Основни задължения: Провежда рехабилитационен процес с оглед максимално развитие на физическия потенциал на децата, с цел бъдещата им реализация и интеграция в обществото.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен „Бакалавър“, професионално направление – Кинезитерапия, рехабилитация.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично

 

9. Шофьор, той и домакин – 1 бройка

- Основни задължения: Осигурява безопасен транспорт на мобилните екипи за работа на терен и при необходимост транспортира деца с увреждания до лечебно заведение.

Осигурява продукти, стоки, материали и консумативи, необходими за функциониране на интегрираните услуги

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  средно образование. Професионален опит  - най - малко  1 година, като шофьор.

  - Работно време: непълно, при работа по график, 8 часа дневно или 40 часа седмично

 

10. Хигиенист – 1 бройка

- Основни задължения: Отговаря за поддържане на помещенията чисти и пригодни за живот в съответствие с приетите санитарно - хигиенни правила.

- Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен -  средно образование.

- Работно време: непълно, при работа по график, 4 часа дневно или 20 часа седмично

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 2/;
  2. Автобиография (европейски формат) /Приложение 3/
  3. Копие от документ за самоличност;
  4. Копие от документи за придобитата образователна степен;
  5. Копие от Сертификат за завършен курс на обучение в програма на Световната банка по Проекта за социално включване, проведено чрез Институт за социални дейности и практики (ИСДП) – счита се за предимство.
  6. Копие от Сертификат за завършен курс на обучение за медиация при работа с деца на възраст 3-7 години и техните родители в програма на Съвета на Европа, проведено чрез Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – счита се за предимство.
  7. Копие от Сертификат за успешно преминал курс на обучение за персонал на  новоразкритите услуги във връзка с изпълнението на проект „ПОСОКА: семейство“, проведено от Учебен център ТЕЗА  -  счита се за предимство.

 

IV. Начин на провеждане на подбора:

            1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност;

            2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Русе,  Община Русе, пл. „Свобода“ 6, Информационен център, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

За контакти: телефон 082 / 881- 665; 082/881-794

Краен срок за подаване на документите - до 17.00 часа на 10.11.2023 г.

 

VI. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците:

Информационните табла на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“ и на входа на сградата на ул. „Черно море“ № 2, както и на интернет-страница на Община Русе www.ruse-bg.eu.

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта.

 

Автобиография

Заявление 1

Заявление 2

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/