Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на сграда

вторник, 14 ноември 2023

О Б Я В Я В А

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  сграда с идентификатор 63427.5.487.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, със застроена площ от 55 кв. м., с предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1, с адрес: гр. Русе, кв. „Родина 2“, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на Акт №10795/10.04.2023 г. за частна общинска собственост

2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 39 760 лева;

2.2. Стъпка на   наддаване – 2 000 лева;

2.3. Депозит за участие в търга – 5 000 лева, който се внася в срок до 07.12.2023 г., чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. „Свобода“ №6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 05.12.2023 г.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 12.12.2023 г.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16:00 часа на 11.12.2023 г.

6. Търгът да се проведе на 18.12.2023 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.

За допълнителна информация тел. 082 881 632, стая 609 и тел. 082 881 799, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/