Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост

вторник, 09 април 2024

О  Б  Щ   И  Н  А    Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет –  Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-977 от 09.04.2024 г. на Кметa на Община Русе

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 09.05.2024 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. ”Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе, както следва: ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117 и СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2.

2. Индивидуализация на обектите - предмет на настоящата тръжна процедура:

ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4

2.1. Отдаване под наем за срок от пет години, на две функционално свързани помещения с обща площ 108,00 кв. м, разположени на първи етаж на корпус В на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, които се отдават под наем за печатарски услуги, с начална тръжна месечна наемна цена – 201,00 лв. (Двеста и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 20,00 лв, (двадесет лева) и депозит за участие – 402,00 лв. (четиристотин и два лева).

2.2. Отдаване под наем за срок от пет години, на помещение с площ 110,00 кв. м., разположено на първи етаж на корпус „В“ на четириетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.3, с вход от към трафопоста, със застроена площ на цялата сграда – 1088,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, което се отдава под наем за печатарски услуги, с начална тръжна месечна наемна цена – 204,00 лв. (Двеста и четири лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 408,00 лв. (четиристотин и осем лева).

2.3. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение с площ 87,00 кв. м., разположено в сутерен на корпус „А“ на триетажна монолитна сграда със сутерен, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.6.241.1, граничещо на север със стълбище, на юг с дърводелска работилница, със застроена площ на цялата сграда – 655,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в АПОС №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, което се отдава под наем за ученически бюфет, с начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. (осемдесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 8,00 лв. (осем лева) и депозит за участие – 160,00 лв. (сто и шестдесет лева).

СУ „Йордан Йовков“ – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117

2.4. Отдаване под наем за срок от пет години, като стоматологичен кабинет, на помещение с площ 30,20 кв. м., разположено на първи етаж на триетажна монолитна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.2268.1, със застроена площ на цялата сграда – 1269,00 кв. м., с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №117, описана в АПОС №7118/ 09.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Йордан Йовков – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 75,00 лв. (Седемдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. (седем лева) и депозит за участие 150,00 лв. (сто и петдесет лева)

СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2

2.5. Отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 65,75 кв. м., разположено в сутерена на четириетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362.2, със застроена площ на цялата сграда – 821,00 кв. м., с предназначение – Сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362,  с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7125/16.12.2013 г., предоставена за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 242,00 лв. (Двеста четиридесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие 484,00 лв. (четиристотин осемдесет и четири лева)

3. Вид на търга - публичен, с явно наддаване.

4. Стъпката на наддаване при провеждане на търга, посочена конкретно за всеки обект от т. 2.1. до т. 2.5., е определена съгласно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет - Русе за общинската собственост.

5. За закупуване на тръжната документация, за всеки конкретен обект се заплаща 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон гр. Русе, в Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе или по банков път по банкова сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 9:00 ч. на 11.04.2024 г. до 17:30 ч. на 24.04.2024 г. и се получава от гише №2, към Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” № 6.

6. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. на 11.04.2024 г. до 15:00 ч. на 24.04.2024 г., след предварително съгласуване и в присъствието на представител на учебното заведение.

7. Депозитът за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки конкретен обект поотделно, посочен в т. 2.1 до т. 2.5 от настоящата заповед, определен съобразно изискванията на чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, се внася след закупуване на тръжна документация от 9,00 ч. на 11.04.2024 г. до 17:00 ч. на 30.04.2024 г. по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 - ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе.

8. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 9:00 ч. на 11.04.2024 г. до 17:30 ч. На 30.04.2023 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода” № 6, гр. Русе.

9. При липса на интерес към провеждането на търга или неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване се обявява на 17.07.2024 г., от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

За допълнителна информация - тел.082/881-667, стая № 201, ІІ-ри етаж, Община Русе (вход от ул.”Борисова”), отдел ”ТНО”

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/