Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост

петък, 23 февруари 2024

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-427/ 23.02.2024 г. на Кметa на Община Русе,

 

О Б Я В Я В А:
 

1. Публичен търг с явно наддаване на 22.03.2024 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Отдаване под наем за срок от пет години на помещение със застроена площ 38,00 кв. м, представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.1.4, с предназначение на самостоятелния обект – за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта – едно, целият със застроена площ 254.10 кв. м, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет. 4, предмет на Акт №10283/21.09.2021 г. за поправка на АЧОС№7503/05.10.2015 г., което се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 52,00 лв. (петдесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 5,00 лв. (пет лева) и депозит за участие 104,00 лв. (сто и четири лева).

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.395.1.41, със застроена площ 55,56 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в жилищна, многофамилна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.395.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.395, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №22, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №7043/27.08.2013 г., който се отдава под наем като магазин, с начална тръжна месечна наемна цена – 316,00 лв. (триста и шестнадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 31,00 лв. (тридесет и един лева) и депозит за участие 632,00 лв. (шестстотин тридесет и два лева).

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1.5, представляваща помещение - стая №206, намиращо се на ниво едно, с площ 25,00 кв. м, брой нива на обекта – две, с площ на всяко от нивата 350,70 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект за офис, намиращ се в сграда - паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, предмет на АЧОС №8164/14.03.2017 г., която част се отдава под наем като офис, с начална тръжна месечна наемна цена – 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 13,00 лв. (тринадесет лева) и депозит за участие 272,00 лв. (двеста седемдесет и два лева).

1.4. Отдаване под наем за срок от десет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.268.1.3, с площ 165,27 кв. м, от които 75,00 кв. м за салон за търговска дейност и 90,27 кв. м за складови и обслужващи помещения към обекта, с предназначение на самостоятелния обект – за деловодна и административна дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.268.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.268, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №2, ет. 1, предмет на АЧОС №7474/06.08.2015 г., който се отдава под наем като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол, с начална тръжна месечна наемна цена – 600,00 лв. (шестстотин лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 60,00 лв. (шестдесет лева) и депозит за участие 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева).

1.5. Отдаване под наем за срок от пет години на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.30.8, със застроена площ 292,00 кв. м, с предназначение – сграда за обществено хранене, брой етажи – един, заедно с функционално свързаната с нея сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.30.4, със застроена площ 12,00 кв. м., с предназначение – сграда за обществено хранене, брой етажи – един, разположени в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.30, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Парк на младежта“, предмети на АЧОС №7686/28.01.2016 г., които сгради се отдават под наем като заведение за обществено хранене с алкохол, с начална тръжна месечна наемна цена – 1672,00 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 165,00 лв. (сто шестдесет и пет лева) и депозит за участие 3344,00 лв. (три хиляди триста и четиридесет и четири лева).

1.5.1 Спечелилият тръжната процедура участник-наемател поема финансов ангажимент към Община Русе за подпомагане на културни и спортни мероприятия организирани от Община Русе в размер на 5000,00 лв. (пет хиляди лева) годишно за всяка година от срока на действие на договора за наем. Паричните средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем.

1.6. Отдаване под наем за срок пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.181.3.132, със застроена площ 70,00 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта – едно, намиращ се на етаж нула в жилищна, многофамилна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.181.3, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.181, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ №56, ет. 0, предмет на АЧОС №7042/26.08.2013г., който се отдава под наем като ателие за фризьорски и козметични услуги, с начална тръжна месечна наемна цена – 175,00 лв. (сто седемдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 17,00 лв. (седемнадесет лева) и депозит за участие 350,00 лв. (триста и петдесет лева).

1.7. Отдаване под наем за срок пет години на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.648.1, със застроена площ 92,00 кв. м, с предназначение – сграда за търговия, брой етажи – един, и прилежащия към нея открит склад, с площ 101,00 кв. м., разположени в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.648, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Родопи“, предмет на АЧОС №8764/29.11.2018г., които обекти се отдават под наем като авторемонтна работилница, с начална тръжна месечна наемна цена – 392,00 лв. (триста деветдесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 39,00 лв. (тридесет и девет лева) и депозит за участие 784,00 лв. (седемстотин осемдесет и четири лева).

1.8. Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.442.1.4, със застроена площ на целия самостоятелен обект 41.08 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект – за културна и обществена дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се на етаж едно в жилищна, многофамилна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.442.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.442, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №10, бл. „Феникс“, вх. 1, ет. 1, предмет на АЧОС №8696/20.09.2018г., който се отдава под наем като ателие за ремонт на битова техника, с начална тръжна месечна наемна цена – 111,00 лв. (сто и единадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 11,00 лв. (единадесет лева) и депозит за участие 222,00 лв. (двеста двадесет и два лева).

1.9. Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.108.3.145, със застроена площ 30,97 кв. м, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в жилищна, многофамилна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.108.3, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.108, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, предмет на АЧОС №8730/09.11.2018г., който се отдава под наем като магазин, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (сто четиридесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 14,00 лв. (четиринадесет лева) и депозит за участие 286,00 лв. (двеста осемдесет и шест лева).

1.10. Отдаване под наем за срок от пет години на сграда с идентификатор  по КККР на с. Николово, Община Русе 51679.173.520.1, със застроена площ 7,00 кв. м., с предназначение – сграда за търговия, брой етажи – един, разположена в поземлен имот с идентификатор 51679.173.520, с административен адрес Община Русе, с. Николово, местност „Текето“, предмет на АЧОС №10990/02.02.2024г., който се отдава под наем като обект за бързо хранене, с начална тръжна месечна наемна цена – 41,00 лв. (четиридесет и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 4,00 лв. (четири лева) и депозит за участие 82,00 лв. (осемдесет и два лева)..

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация за всеки от обектите, се заплаща цена от 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в Центъра на информационно и административно обслужване на Община Русе или по банков път, в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09:00 часа на 26.02.2024 г. до 17:30 часа на 08.03.2024 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.  

4. Оглед на обектите, се извършва всеки работен ден, от 10:00 часа на 26.02.2024 г. до 15:00 часа на 08.03.2024 г. след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура, за всеки обект поотделно, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17:00 часа на 15.03.2024 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите се извършва до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09:00 часа на 26.02.2024 г. до 17:30 часа на 15.03.2024 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждането на търга, или неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 23.05.2024 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/