Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за публичен търг за продажба на общински поземлен имот

вторник, 07 май 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е

            В изпълнение на Заповед  на Пенчо Милков - Кмет на Община Русе и Решение №127, прието с Протокол № 6/29.02.2024 г. на Общински съвет – Русе,

                                                                                                                                О Б Я В Я В А:          

            1. Публичен търг с явно наддаване на 31.05.2024 г. от 14:30 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на общински поземлен имот, представляващи незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот IV-176, 190, кв. 13, площ 516 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.240, 63427.11.242, 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6276/22.07.2010 г., вписан под №135, том 23, н. д. 4925, вх. №10036 от 25.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 13 169,00 лева (тринадесет хиляди сто шестдесет и девет лева), без данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1 300 лв. (хиляда и триста лева) за всеки един от имотите поотделно.

            4. Депозитът за участие в търга за имота е в размер на 1 300 лв. (хиляда и триста лева). Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17:00 часа на 23.05.2024 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“, всеки работен ден до 17:00 часа от 08.05.2024 г. до 23.05.2024 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 08.05.2024 г. до 23.05.2024 г. включително, до 17:00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17:00 часа на 23.05.2024 г. съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/