Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за публичен търг за продажба на поземлен имот

сряда, 15 май 2024

ОБЩИНА РУСЕ

В изпълнение на Заповед №РД-01-1297/13.05.2024 г. на Кмета на Община Русе и Решение №205, прието с протокол №8/25.04.2024 г. на Общински съвет – Русе

ОБЯВЯВА:

1. Публичен търг с явно наддаване на 14.06.2024 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.216.539, с адрес: Землището на град Русе, местност „Бъзов дол“, Община Русе, с площ от 482 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгластно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), предмет на АЧОС №10986/22.01.2024 г. с начална тръжна продажна цена 6 112,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева).

4. Депозит за участие в търга в размер на 1 200,00 лева (хиляда и двеста лева) се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17:00 часа на 10.06.2024 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер и в срока, установен в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост земеделие и управление на етажната собственост”, всеки работен ден от 16.05.2024 г. до 17:00 часа на 10.06.2024 г. включително.

6. За получаване на тръжна документация за поземления имот, се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 16.05.2024 г. до 06.06.2024 г., включително до 17:00 часа.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 10.06.2024 г. до 17:00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнителна информация – телефон 082/881-670, стая 604, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/