Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за публичен търг за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един брой гараж

сряда, 29 май 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-1522/28.05.2024 г. на Кмета на Община Русе и  Решение №203, прието с Протокол №8 от 25.04.2024 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

 

    1.Публичен търг с явно наддаване на 25.06.2024 г. от 15:00 часа в сградата  на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един  брой гараж с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18,00 кв.м., допълнено в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г., съобразно утвърдена скица-предложение за виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.71 с площ от 401 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ VI-970 А в кв. 596, ж. р-н „Чародейка-Г-север“, с адрес на имота: град Русе, ул. „Шипка“, предмет на Акт №4651/06.06.2006 г. за частна общинска собственост, при начална тръжна цена 8 115,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

     2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.

     3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 600,00 лева.

    4.Депозитът за участие в търга е в размер на 1 500,00 лева, който се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00  на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17:00 часа на 18.06.2024 г., след закупуване на тръжна документация.

   5.Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“, всеки работен ден до 17:00 часа на 18.06.2024 г.

    6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 30.05.2024 г. до 18.06.2024 г., включително до 17:00 часа.

    7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 18.06.2024 г. до 17:00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе.

    За допълнителна информация – телефон: 088 289 8843, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/