Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за публичен търг за за учредяване възмездно право на строеж за изграждане навес

петък, 31 май 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е

            В изпълнение на Заповед  на Пенчо Милков - Кмет на Община Русе и Решение №204, прието с протокол №8/25.04.2024 г.  на Общински съвет – Русе,

О Б Я В Я В А:          

     1. Публичен търг с явно наддаване на 28.06.2024 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане навес (пергола)  с площ 77 кв.м. разположен  в ПИ с идентификатор 63427.4.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 20 090 кв. м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване – частна общинска собственост, при начална тръжна цена от 4 816,00 лева (четири хиляди осемстотин и шестнадесет лева), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.   

      2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

      3. Стъпка на наддаване при провеждане на търга в размер на 400,00 лева (четиристотин лева).

      4. Депозит за участие в търга в размер на  400,00 лева (четиристотин лева) и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17:00 часа на 20.06.2024 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер по банковата сметка и в срока, установен в настоящата заповед.

     5. Време за оглед на терена, обект на търга –  оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“, всеки работен ден до 17:00 часа на 20.06.2024 г.        

    6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената всеки работен ден от 05.06.2024 г. до 20.06.2024 г., включително до 17:00 часа.

  7. Срок за подаване на документите за участие в търга – 20.06.2024 г. до 17:00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе.

            За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/