Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за възлагане на управление на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“

вторник, 16 април 2024

О Б Щ И Н А  Р У С Е

 

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед № РД-01-1930/07.10.2022 г., на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Русе със своя Заповед № РД-01-1016/12.04.2024 г. обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“ на територията на Община Русе:

 

О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С   З А:

 

  І. Възлагане на управление на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“,  на територията на Община Русе:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица и

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

         2.1.  Да имат опит в предоставяне на социални услуги в общността;

         2.2. Да имат определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания.

        2.3.  Да представят програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;

        2.4. Да са частни доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане с валиден лиценз за социалната услуга и лицензът им да не е бил отнеман на основанията по чл. 158, ал. 1 от Закона за социалните услуги.

        2.5. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

        2.5.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация.

        2.5.2.  са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

        2.5.3. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

 

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“ на територията на Община Русе:

 3.1. Изпълнителят – доставчик на социалната услуга, следва да организира предоставянето на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“ в гр. Русе в общински имот, подробно описан в АОС № 6729/26.07.2012 г.

3.2.  В „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, следва да се предоставя комплекс от социални услуги, а именно: информиране и консултиране (като специализирана услуга); застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация (само стандартите за терапия); обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга); осигуряване на подслон (за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик).

3.3. Целевата  група за предоставяне  на социалната услуга: Непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск;

   3.4. Капацитетът на социалната услуга е 16 (шестнадесет) места.

3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, определен съгласно Приложение №20 към чл.12 от Наредбата за качеството на социалните услуги и други приложими подзаконови нормативни актове.

 

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата

         4.1. Бюджетът се формира от средствата за работните заплати и издръжка, които са според установените в съответната година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности за съответната финансова година. Общината ще предоставя бюджетните средства ежемесечно, съобразно републиканския бюджет и в размер на една дванадесета от годишната издръжка от датата на подписване на договора.

4.2. При липса на финансиране от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на услугата „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, като делегирана от държавата дейност, Общината се освобождава от отговорност по т.4.1 и се прекратява договора с доставчика.

4.3. Срокът на договора за възлагане  е две години.

 

5. Документи за участие в конкурса

Към Заявлението за участие с посочен ЕИК/БУЛСТАТ, кандидатите прилагат следните документи:

5.1. Валиден/дни лиценз/и за предоставяне на социалната свързани с извършване на дейности: информиране и консултиране (като специализирана услуга); застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга); осигуряване на подслон (за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик).

5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции.

         5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите.

         5.4. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор – заверено с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство.

5.5. Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения пред НАП или декларация от представляващия организацията; 

5.6. Удостоверение от държавен съдебен изпълнител по седалище на кандидата и от частен съдебен изпълнител за наличие/липса на изпълнителни дела;

5.7. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т. 2.4. т. 2.5.1.-2.5.3.

5.8. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга, предмет на възлагането и Програма за развитие на качеството съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги, включващи цел и задачи на предоставяната услуга; описание на дейности които следва да се предоставят в комплекса от социални услуги, а именно: информиране и консултиране (като специализирана услуга); застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга); осигуряване на подслон (за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик); график на дейностите; описание на целевата група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по последно прието Решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие на партньори за изпълнение на програмата;  стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други.

 5.9.    Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

 5.10.  Споразумение за партньорство (когато е приложимо).

 5.11. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

6. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

6.1. На 07.06.2024 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи.

6.2. Процедура:

         Първи етап – Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Русе, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

          Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“ по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината, при спазване на утвърдените „Правила за провеждане на конкурси по чл.25, ал.2, т.7, чл.64, ал.1 и чл.67, ал.1 от Закона за социалните услуги за възлагане на управлението на социални услуги, които са разкрити като делегирани от държавата дейности или като местни дейности на територията на Община Русе, публикувани на страницата на Община Русе www.ruse-bg.eu в секцията „За граждани“, „Социални дейности“, „Социални услуги на територията на Община Русе“. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

7. Краен срок и място за подаване на документи

Кандидатите представят документите до 05.06.2024 г., до 17:30 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Русе. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

До 14-дневен срок комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите.

Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

         Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

9. Начин на оценяване

 Кандидатите се оценяват на база на следните критерии, с относително тегло макс. 100 точки:

 9.1. Съответствие на кандидата с условията, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“ – до 10 точки.

          9.2. Опит на кандидата в предоставянето на същия вид социална услуга, предмет на възлагането – до 30 точки.

 9.3. Вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, когато такива се изискват за предоставяне на услугата, обем на правата върху тях и съответствие с наредбата за качеството на социалните услуги – до 10 точки.

 9.4. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услугата – до 5 точки.

 9.5. Финансова стабилност на кандидата – до 10 точки.

 9.6. Предоставена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги – до 25 точки.

 9.7. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – до 5 точки.

 9.8. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – до 5 точки.

 

За повече информация: Гергана Пашева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, тел. 082/ 506 769

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/