Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазван на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "СГМ ПЛАСТИКС" ЕООД.

вторник, 31 януари 2023

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

                                        „СГМ ПЛАСТИКС“ ЕООД

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Производствено - складова база“, местоположение: УПИ XIII – 106 пп, кв. 888, местност „Слатина“, гр. Русе.

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/