Пропускане до съдържанието на страницата

Обявя на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "НЕТСОЛАР" ЕООД.

сряда, 16 ноември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25/2003, изм. и доп. ДВ. бр. 62/2022 г.)

От

„НЕТСОЛАР“ ЕООД

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

       Изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради, с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план  - План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена“ /Пп/“

 

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

  Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/