Пропускане до съдържанието на страницата

Обявя за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот

понеделник, 03 юни 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е

            В изпълнение на Заповед  на Пенчо Милков - Кмет на Община Русе и Решение №201, прието с Протокол № 8/25.04.2024 г. на Общински съвет – Русе,

         О Б Я В Я В А:          

            1. Публичен търг с явно наддаване на 28.06.2024 г. от 14:30 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на общински поземлен имот, представляващи незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява УПИ III-250, кв. 2, с адрес гр. Русе, Община Русе, Област Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Омайниче“, с площ 611 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.185, 63427.11.249, 63427.11.195, 63427.11.254, 63427.11.251, обект на Акт за частна общинска собственост №10846/10.07.2023 г., вписан под №7, том 22, д.в.р. 8017, н. д. 4429, вх. №8247 от 12.07.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 856,00 лева (четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева), без данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева) за имота.

            4. Депозитът за участие в търга за имота е в размер на 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева). Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17:00 часа на 20.06.2024 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“, всеки работен ден до 17:00 часа от 05.06.2024 г. до 20.06.2024 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 05.06.2024 г. до 20.06.2024 г. включително, до 17:00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17:00 часа на 20.06.2024 г. съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

 

 

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/