Пропускане до съдържанието на страницата

Обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване“

сряда, 12 юни 2024

О Б Я В Л Е Н И Е

            Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 67 от 10.06.2024 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „Правни дейности” – 1 щатна бройка.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации:

А. Минимални изисквания за заемане на  длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

1. Степен на образование – Магистър

            2. Години на професионален опит – 3 /три/ години

3. Минимален ранг – IV /четвърти/ младши        

Б. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

            1. Образователната и квалификационна степен "магистър", съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист";

            2. Придобита юридическа правоспособност, съгласно Закона съдебната власт;

            3. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

            4. Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл.2, ал.2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 3 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

            В. Допълнителни умения и квалификации:

            1. Професионална област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки – професионално направление „Право“;

            2. Личностни умения и компетентности: умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина; познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; отчитане на различни гледни точки; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията; познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи.

            3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

            ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:   

Решаване на тест по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

Тестът ще си проведе в администрацията на Органа по назначаване и ще включва въпроси свързани с познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на законите и подзаконовите актове към тях в областта на гражданското, административното, трудовото, наказателното право; нормативните актове относно дейността на общината; наредбите на Общински съвет – Русе.

При провеждане на интервюто, конкурсната комисия ще преценява качествата на кандидатите по 5 – степенна скала по 7 показателя съобразно Формуляр за преценка на кандидате Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

4.   Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

5.  Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

6.    Автобиография (европейски формат).

V­. Място  и срок за подаване на документи :

 Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща mayor@ruse-bg.eu, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите копия на изискуемите документи да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІ. Кратко описание на длъжността:

            Организира и осъществява процесуално представителство на Община Русе пред всички съдебни инстанции в страната; изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на общинската администрация; разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители; участва или самостоятелно изготвя актове на кмета във връзка с разглеждане на предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс; участва в разработването и дава задължителни мотивирани мнения по законосъобразността на проектите за заповеди, договори и други вътрешно-организационни актове на общинска администрация.

            VІІІ. Начина на определяне на размера на основната заплата:

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват в администрацията, се определят по преценка на работодателя, до достигнатия максимален размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво и степен и са в зависимост от притежавания професионален опит, както следва:

1. при професионален опит до 4 години  в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.;

2. при професионален опит от 4 до 10 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.;

3. при професионален опит над 10 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.

            ІХ. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел  „Човешки ресурси “.

            Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: https://iisda.government.bg/

Декларация

Заявление

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/