Пропускане до съдържанието на страницата

Отдел „Информационни технологии и връзки с обществеността“

Чл. 34. Отдел „Информационни технологии и връзки с обществеността”:

1. участвува при планирането и реализацията на проектите за техническо и програмно осигуряване;

2. участвува в подготовката на проучвания за нуждите на администрацията и изготвяне на предложения за програмното и техническото осигуряване с компютърна техника, офис-техника, програмни продукти и компютърни мрежи;

3. участвува при организиране на изграждането, техническата поддръжка и администрирането на информационни системи;

4. участвува в подготовката на предложения за закупуването на нови или модернизирането на стари програмни продукти, компютърна, комуникационна и офис- техника и мрежово оборудване, както и за инсталирането и техническата им поддръжка;

5. изработва технически задания за доставка на компютърна и офис-техника, мрежово оборудване, софтуер и доставка на интернет;

6. участвува в подготовката на предложения и в провеждането на конкурси за доставка на компютърна и офис-техника, мрежово оборудване, стандартен и специализиран потребителски софтуер;

7. осигурява администриране на документооборота в общинската администрация, мрежовата и информационната сигурност и защитата на данните;

8. организира и осъществява програмното и техническото осигуряване на компютърната и комуникационната техника и компютърната мрежа в общинската администрация и осъществява оперативен контрол по спазване на правилата за тяхната експлоатация;

9. организира и осъществява архивиране на базите данни и актуализиране на стандартния и специализиран софтуер в общинската администрация;

10. осигурява администриране на информационния обмен между общинската администрация и различни звена на държавната администрация (НАП, КАТ, НОИ и др.);

11. осъществява администриране и техническо обслужване на електронната системата за гласуване на Общински съвет – Русе;

12. осигурява техническо обслужване и средства  за презентации  при провеждане на различни мероприятия  в  сградата на общинската администрация.

13. осигурява текуща поддръжка на техническата структура на компютърните мрежи, локалните технически средства, операционните и приложни програмни системи и осъществява оперативен контрол по спазването на правилата за тяхната експлоатация;

14. осигурява технологични, комуникационни, програмни и технически условия за работата на общинската администрация;

15. осъществява текущото администриране на автоматизираните системи и архивирането на базите данни;

16. разработва нови програмни системи и комплексни решения за развитие на техническото и програмно осигуряване;

17. следи обществените нагласи и след съгласуване с директора на Дирекцията предлага стратегии, проекти и програми за подобряване на връзката Община-общност в отговор на обществените очаквания, свързани с Програмата на кмета за развитие и управление ;

18. поддържа постоянна връзка с местните и централни медии за своевременно и коректно информиране на русенската общественост за  политиките на общината и утвърждава PR-екипа като безусловен източник на информация за дейността на кмета, управленския му екип и местната администрация;

19.  разработва и разпространява информационни и рекламни материали за стратегическите политики на общината, активността на кмета и работата на местната администрация  (печатни, графични, фото, аудиовизуални, електронни, цифрови носители на информация,  съгласувани с директора на Дирекцията и заместник-кмета по европейското развитие;

20.  организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за спонсори и меценати, съгласувани с директора на Дирекцията, ресорния заместник-кмет и одобрени от кмета на Общината;

21.  организира и осигурява спазването на протокола в Oбщината и протоколното обслужване на общински инициативи, съгласно официалните местни и държавни нормативни документи, които уреждат формалните правила на поведение;

22.  води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения, съхранява архив за тях, както и за ежедневното информационно обслужване на местната администрация;

23.  ежедневно осигурява актуална информация за WEB- страницата на Oбщината, поддържа и обогатява съдържанието й, за да катализира интереса към Община Русе във виртуалното пространство чрез популярни интернет-връзки, социални мрежи и модерни кибер-пространства; 

24.  осигурява информационната дейност на Общината и популяризира общинските политики във всички сфери и чрез всички съвременни комуникационни и мрежови средства;

25.  информира регулярно и текущо обществеността и гражданите на Русе за дейността на Община Русе в изпълнение на  Общинския план за развитие и Програмата на кмета на общината;

26.  при необходимост организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;

27.  създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други форми на комуникация за подобряване на взаимодействието на общинската администрация с хората от общността;

 


https://www.livechatalternative.com/