Пропускане до съдържанието на страницата

План за интегрирано развитие на община

План за интегрирано развитие на Община Русе

 

Разгледайте тук проекта на "Стратегическа рамка за развитие на Община Русе". Коментари и препоръки относно разработването на плана за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за периода 2021 – 2027г. може да изпратите на адрес: l.gospodinova@ruse-bg.eu.

Община Русе подготвя създаването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

 

 

 


Изменение и допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе 2014-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе 2014-2020 г.


https://www.livechatalternative.com/