План за интегрирано развитие на община

План за интегрирано развитие на Община Русе

 

Община Русе подготвя създаването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

До 15 април гражданите на Община Русе могат да дадат своето мнение и предложения, които да бъдат взети предвид при разработването на стратегическия документ.

1. Анкета за граждани

2. Анкета към бизнеса за нуждите на създаването на ПИРО

3. Формуляр за представяне на проектно предложение

 


Изменение и допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе 2014-2020 г.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе 2014-2020 г.


https://www.livechatalternative.com/