Пропускане до съдържанието на страницата

План за интегрирано развитие на община

Община Русе подготвя създаването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. ПИРО се разработва в няколко части, чрез които се извършва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.

Разгледайте тук проекта на "Стратегическа рамка за развитие на Община Русе".

Във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. се проведе анкетно проучване. Анкетата беше насочена към всички заинтересовани страни на територията на община Русе, като целта на проучването беше да се установяват конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027 г. В резултат се изготви Доклад, в който са представени графично резултатите от проведеното анкетно проучване и на тяхна база е направен анализ за установените нужди и проблеми на местното население, като същевременно са изведени основни изводи, които да послужат за основа за разработването на ПИРО на Община Русе 2021-2027.

Разгледайте тук "Резултати от анкетно проучване във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г."

 


https://www.livechatalternative.com/