Пропускане до съдържанието на страницата

План за интегрирано развитие на община

Планът за интегрирано развитие на Община Русе (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е основен стратегически планов документ, в който са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Русе и връзките и с другите общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен регион за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на Община Русе. Планът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за подобряване на икономическото, социалното и екологично състояние на общинската територия.

 

Разгледайте тук Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за 2021-2022 г.

Разгледайте тук Решение на Общински съвет - Русе за одобрение на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за 2021 - 2027 г.

Разгледайте тук План за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027

Разгледайте тук Решението на Общински съвет - Русе за одобрение на окончателния вариант на Плана за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027

Разгледайте тук Решение на РИОСВ - Русе

Разгледайте тук Проект на План за интегрирано развитие на Община Русе 2021 - 2027

Разгледайте тук Проект на Стратегическа рамка за развитие на Община Русе

Разгледайте тук Презентация от обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Русе 2021 - 2027

Във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г. се проведе анкетно проучване. Анкетата беше насочена към всички заинтересовани страни на територията на община Русе, като целта на проучването беше да се установяват конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027 г. В резултат се изготви Доклад, в който са представени графично резултатите от проведеното анкетно проучване и на тяхна база е направен анализ за установените нужди и проблеми на местното население, като същевременно са изведени основни изводи, които да послужат за основа за разработването на ПИРО на Община Русе 2021-2027.

Разгледайте тук "Резултати от анкетно проучване във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г."

Община Русе дава възможност на русенци да подадат свои конкретни проектни предложения за развитието ѝ в периода 2021-2027 г.

Идеите ще могат да бъдат попълнени до 3 април в специално създадените за целта проектни фишове. Те  ще се разпространяват сред заинтересованите страни - представителите на местния бизнес, образователни, социални, здравни, културни, спортни и други институции, граждани и НПО. 

Предложенията ще бъдат събрани и обобщени и Община Русе призовава русенци да бъдат активни и да споделят идеите си за проекти, които ще повлияят положително за развитието ѝ в следващите няколко години.

Фиш за проектна идея за представители на академичните среди и организации - носители на научен капацитет

Фиш за проектна идея за представители на местния бизнес

Фиш за проектна идея за граждани и организации

 

 

НОВИНИ

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/