Пропускане до съдържанието на страницата

По-добра защита на децата от домашно насилие предлага общинската Комисия за детето

четвъртък, 29 септември 2022

Комисията за детето в Община Русе обсъди мерки за противодействие на домашното насилие срещу малолетни.

Срещата бе ръководена от заместник - кмета Енчо Енчев, който е и председател на комисията, а план за работата ѝ за 2022 г. бе изготвен и утвърден от кмета Пенчо Милков. Включени са актуални теми в областта на социалните услуги за деца, образованието, здравните грижи, защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация, както и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 Председателят на Сдружение „Център Динамика“ Деана Димова представи постигнатите резултати по проект „Мултидисциплинарен подход за разпознаване и лечение на неблагоприятни преживявания в детството“. Целевите групи по проекта са общинската администрация, социални работници, педагози, младежи и членове от Комисията за борба с трафика на хора. Представени бяха основните цели и очаквани резултати по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г. Инспектор Свилен Велев от ОД на МВР докладва за противодействието срещу различни противообществени прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на област Русе. На срещата присъстваха и представители на прокуратурата и Районния съд.

Обсъдени бяха предложения за подобряване взаимодействието между институциите, както и за предприемане действия срещу тютюнопушенето на малолетни и непълнолетни пред училища и институции. Предложено бе на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе и Превантивно - информационния център (ПИЦ) проблемът да бъде представен пред деца с превантивна цел. Експертът от РУО Милена Георгиева представи дейности по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, който стартира през ноември 2020 г. със срок от 36 месеца. Обхванати са 7 детски градини и 11 учебни заведения в област Русе. Основната целева група са деца със специални образователни потребности, деца в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби.

Представени бяха и резултатите от дейностите на СНЦ „Еквилибриум“ в партньорски проект с Община Русе „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Обсъдени бяха проблемите, свързани с продължаване на образованието на млади родители от ромската общност.

Комисията за детето е създадена съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето с консултативни и координационни функции. В нея участват представители на общинската администрация, областната дирекция на МВР, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Дирекция социално подпомагане, местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и неправителствените организации с нестопанска цел, които осъществяват дейности по закрила на детето.

Следващото заседание на Комисията за детето ще се проведе през ноември.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/