Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г.

четвъртък, 13 януари 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-75/ 12.01.2022 г. на Зам.-кмета на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“

 

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г. от 13,30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост, за срок от пет години, както следва:

   1.1. Отдаване под наем за срок от пет години, като офис, на част от масивна едноетажна сграда №801.530.5, представляваща съвкупност от 3 бр. помещения и спирконавес – автоспирка – публична общинска собственост, която отдавана под наем част представлява помещение с площ от 20,95 кв. м., разположено в югоизточната част на сградата, ситуирана в ПИ № 801.530, от кв. 61, по кадастралния план на с. Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III- 530- за кметство, от кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе), с адрес с. Тетово, Община Русе, описани в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №4252/ 09.09.2004 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 63,00 лв. (шестдесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 6,00 лв. (шест лева) и депозит за участие – 126,00 лв. (сто двадесет и шест лева);

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години, на част с площ 1,00 кв. м., от фоайето на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.99.20.1, цялата сграда със застроена площ – 342,00 кв. м., брой етажи – 1, с предназначение – селскостопанска сграда, ситуирана в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.99.20, с административен адрес: гр. Русе, местност „Орта Екенлик“,  предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №6804/ 16.11.2012 г., която част се отдава под наем за поставяне на преместваем обект – автомат за топли и безалкохолни напитки, с начална тръжна месечна наемна цена – 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 8,00 лв. (осем лева) и депозит за участие – 176,00 лв. (сто седемдесет и шест лева);

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, с площ 67,00 кв. м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.1.2, целия със застроена площ – 514,50 кв. м., с предназначение – за обслужваща дейност за битови услуги,  брой нива на обекта – 1, намиращ се в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316.1, с предназначение – сграда за  битови услуги, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.4316, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет. 2, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №10283/ 21.09.2021 г., което помещение се отдава под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена - 91,00 лв. (деветдесет и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00  лв. (девет лева) и депозит за участие – 182,00 лв. (сто осемдесет и два лева).

2. Определям вид на търга – повторен, публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 ч. на 17.01.2022 г. до 17,30 ч. на 28.01.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. 

4. Оглед на обектите всеки работен ден от 10,00 ч. на 17.01.2022 г. до 15,00 ч. на 28.01.2022 г., след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 ч. на 04.02.2022 г.,  по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 ч. на 17.01.2022 г. до 17,30 ч. на 04.02.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в ЦИАО при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС,  тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/