Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.09.2022 г.

сряда, 10 август 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-2565/ 10.08.2022 г. на Зам.-кмета на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество“

 

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.09.2022 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от пет години, на част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на  гр. Русе 63427.2.1503.1.5, представляваща помещение – стая №207, с площ 29,00 кв.м., ситуирана на ниво едно от самостоятелния обект, брой нива на обекта – 2, с площ на всяко от нивата 350,70 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект – За офис, намиращ се в сграда паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1503, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №8164/14.03.2017 г., която се отдава под наем като юридическа кантора, с начална тръжна месечна наемна цена –  276,00 лв. (Двеста седемдесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 27,00 лв. (Двадесет и седем лева) и депозит за участие – 552,00 лв. (Петстотин петдесет и два лева).

2. Определям вид на търга – повторен, публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“            АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09,00 часа на 22.08.2022 г. до 17:30 часа на 02.09.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. 

4. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, от 10:00 часа на 22.08.2022 г. до 15:00 часа на 02.09.2022 г. след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация, до 17:00 ч. на 09.09.2022 г.,  по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09:00 часа на 22.08.2022 г. до  17:30 часа на 09.09.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/