Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване на 31.08.2022 г.

петък, 05 август 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-2524 от 04.08.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

 

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект – публична общинска собственост на 31.08.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

2.   Индивидуализация на обекта – предмет на настоящата тръжна процедура:

2.1. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №6, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

3. Определям вид на търга – повторен публичен с явно наддаване.

4. Стъпката на наддаване при провеждане на търга, посочена конкретно за обекта в точка 2.1. от настоящата заповед, е определена съгласно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.      

5. За закупуване на тръжната документация се заплаща цена от 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 9,00 ч. на 08.08.2022 г. до 17,30 ч. на 19.08.2022 г. и се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

6. Оглед на обекта – общинска собственост се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10:00 ч. на 08.08.2022 г. до 15:00 ч. на 19.08.2022 г. след предварително съгласуване с отдел ”Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

7. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на обектa, установен по размер в т. 2.1. от настоящата Заповед, се внася след закупуване на тръжна документация, от 9,00 ч. на 08.08.2022 г. до 17,00 ч. на 29.08.2022 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допускат до участие в повторен публичен търг с явно наддаване кандидати, които не са внесли депозит за допускане до участие в тръжната процедура в установения размер по банковата сметка и в срока, установени в настоящата заповед.

8. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 9:00 ч. на 08.08.2022 г. до 17:30 ч. на 29.08.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.               

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/