Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственос

сряда, 24 април 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

            В изпълнение на Заповед №РД-01-1107 от 22.04.2024 г. на кмета на Община Русе и Решениe №69, прието с Протокол №4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 22.05.2024 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” №6, ет. 3, Заседателна зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ V-1765 от кв. 39, по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, одобрен със Заповед №1259/30.03.2009 г. на Кмета Община Русе, с  площ от 894 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт №6124/05.11.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №102, том 37, н.д. 8039 вх. рег. №15703 от 18.11.2009 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе, с начална тръжна продажна цена 28 090,00лв. (двадесет и осем хиляди и деветдесет лева), без дължими данъци и такси.

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване, повторен.

3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 2 000,00 лв.

4.Депозитът за участие в търга е в размер на 6 000,00 лева и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 16.05.2024 г., след закупуване на  тръжна документация.

5.Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“ всеки работен ден до 17,00 часа на 16.05.2024 г.

6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената от 26.04.2024 г. до 16.05.2024 г., включително до 17,00 часа.

7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 16.05.2024 г. до 17,00 часа.     

            За допълнителна информация – телефон: 088 289 8843, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/