Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 14 септември 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

            В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение №1397, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

           

            1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 11.10.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а съгласно действащия регулационен план на  град Русе, представляващ УПИ VI – 1274 от квартал 9011, с площ 418 кв.м., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-2“, ул. „Ропотамо“ №31, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.4.1253, 63427.4.1187, 63427.4.1186, 63427.4.1209, 63427.4.1211. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10742/02.03.2023 г., вписан под №24, том 7, н.д.. 1283, вх. рег. №2647 от 14.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 46 000,00 лева  без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване, повторен.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 4 600 лв.

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 4 600 лв. (четири хиляди и шестстотин  лева) и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 02.10.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в срока.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 15.09.2023 г. до 02.10.2023 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената от 15.09.2023 г. до 02.10.2023 г.  включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 02.10.2023 г., съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет - Русе за общинската собственост. За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/