Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти

четвъртък, 14 септември 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

            В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение № 1398, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.  на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

           

            1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 10.10.2023 г. от 13,30 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на поземлени имоти, представляващи:

            1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот XXIII, в квартал 35 образуван от имот 548 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 1 000 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ IV от кв.35, УПИ ХХII от кв.35, улица, УПИ XXIV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10785/23.03.2023 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 14 000,00 лева, без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот XXIV, в квартал 35 образуван от имот 549 по регулационен и застроителен план, на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 989 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ XXVI от кв.35, УПИ III от кв.35, УПИ XXIII от кв.35, улица, УПИ XXV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10786/23.03.2023 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 14 000,00 лева (четиринадесет хиляди  лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване, повторен.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга за имота е в размер на 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева) за всеки един от имотите поотделно.

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева) за всеки един от имотите поотделно. Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 02.10.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 15.09.2023 г. до 02.10.2023 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената от 15.09.2023 г. до 02.10.2023 г.  включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 02.10.2023 г., съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет - Русе за общинската собственост. За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/