Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаража поотделно

сряда, 13 септември 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-2932 от 11.09.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1367, прието с протокол №49 от 15.06.2023 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 20.10.2023 г. от 15,00 часа  в сградата  на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаража поотделно, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1902 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 7 409 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I – за жилищно строителство в кв. 596, ж.к. „Дружба 2“, с адрес на имота: град Русе, ул. „Мальовица“, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на три броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:

- гараж №1 с размери 3,00/6,00м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 940,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

- гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 940,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

- гараж №3 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 940,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване, повторен.

            3.Стъпка на наддаване при провеждане на търга в размер на 150,00 лева за всеки един гараж поотделно.

            4.Депозит за участие в търга в размер на 400,00 лева за всеки един гараж поотделно, се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 13.10.2023 г., след закупуване на тръжна документация.

            5.Време за оглед на терена, обект на търга –  оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17 часа на 13.10.2023 г.

            6.За получаване на тръжна документация за всеки един гараж поотделно се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената всеки работен ден от 18.09.2023 г. до 13.10.2023 г., включително до 17,00 часа.

7.Срок за подаване на документите за участие в търга – 13.10.2023 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС- Русе.

        За допълнителна информация – телефон: 088 289 8843, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/