Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се мащабен инвестиционен форум по проект Оперативна програма „Добро управление“

събота, 01 юли 2023

На 30.06.2023 г. се проведе мащабен инвестиционен форум по проект Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.021. На срещата в Заседателната зала в сградата на местната администрация стана ясно, че през 2021 г. Община Русе е на 6-о място по население сред 265 общини в България и на 8-о място по привлечени инвестиции.

Общината разполага с отлично географско положение и транспортна свързаност, намира се на два Паневропейски коридора №7 и №9. В близост до града се намира летище „Анри Коанда“ (край Букурещ) и летище Варна. Нови проекти значими за община Русе и региона са изграждане на автомагистрала Русе – Велико Търново по Програма Транспортна свързаност 2021-2027г. и изграждане на интермодален терминал Русе по ПВУ.

На територията на Община Русе се разполагат следните индустриални паркове /зони/:

- Индустриален парк – Русе

- Логистичен парк – BPD Русе

- „Свободна зона - Русе“ ЕАД

- Индустриален парк ЛВЗ

- Дунавска индустриална зона „ТЕГРА“

- Западна промишлена зона

- Бизнес парк – Русе

Конкуренцията при индустриалните паркове се основава на база цени на площ, достъп до транспортни коридори и степен на инфраструктурна обезпеченост, особено от гледна точка на газификацията.

Част от изводите от анкетното проучване сред компаниите:

-Повишаване на информираността относно инвестиционните стимули - на общинско ниво е свързано с по – добра информираност;

-Предоставяне на възможност за електронна заявление за издаване на сертификат клас „В“ и експертна помощ – общинско ниво;

-Изграждане на специализирано звено в структурата на общината, с директна функция за насърчаване на инвестициите и икономическото развитие.

Проведоха се интервюта и анкетно проучване с бизнеса от Община Русе.

В анкетното проучване участваха 120 предприятия от 17 икономически сектора (61% са регистрирани и осъществяват дейност на територията на общината, 72% са с дейност над 10г., 73% са микро и малки, 18% средни и 9% големи). Експертите по проект „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ се срещнаха с 20 предприятия от 5 икономически сектора, които са регистрирани и осъществяват дейност на територията на общината, за да разберат от какво мислят те и какви промени смятат да се направи в бизнес средата в гр. Русе.

Основните заключения от анкетното проучване са:

1. Взаимодействието между бизнеса и местната власт, в голямата си част се изчерпва до информиране в процеса на идентификация на значими инфраструктурни проекти и формиране на политика;

2. Микро и малките предприятия, развиващи дейност между 1-3 г се чувстват изолирани от участието в политика за насърчаване на икономическото развитие и инвестиции, слабо познават и използват официалните канали за комуникация и са с песимистично настроение, че тяхното мнение, препоръка и становище ще бъде взето предвид;

3. Качеството на обратната връзка от местната власт по дадени предложения, мнения или становища от страна на бизнеса е незадоволителна;

4. Усилията за партньорство не са достатъчни и/или видими за голяма част от местните фирми и има реална необходимост не само от по активното включване на бизнеса, но и от подобряване на „чуваемостта“.

За да се преодолеят предизвикателствата и трудностите при осъществяване на ефективно взаимодействие между Община Русе и местния бизнес, следва да се:

• Изгради взаимно доверие между страните;

• Намерят общи приоритети и допирни точки за засилване на сътрудничеството;

• Създаде отворена платформа за комуникация , в т.ч. работещи механизми за обратната връзка , постоянни тематични работни групи и др.;

• Популяризира активно инвестиционната привлекателност;

• Има нужда от обучение на общинските служители и въвеждане на стандарти за подобряване на обслужването необходима е любезна и компетентна администрация, предлагаща бързи и леснодостъпни услуги;

• Има нужда да се модернизират и дигитализират още услугите за бизнеса, да се намали бюрокрацията да се улесни обратната връзка (пример онлайн подаване на сигнали и получаване на отговор по тях;

• Общината трябва целенасочено да работи съвместно с бизнеса за привличане на туристи и предлагане на повече услуги и „преживяване“ за круизните туристи;

• Трябва да се засилят комуникацията и информационният обмен с бизнеса да има регулярни срещи да се съгласуват общи цели и приоритети да се работи заедно за решаване на общи проблеми (напр. липса на специалисти и обслужващи фирми във веригата на доставки) да се споделят опит и добри практики.

„АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНИ ПОЛИТИКИ И ДОКУМЕНТИ В СФЕРАТА НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА РУСЕ“ може да видите тук.

„Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ може да видите тук.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/