Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се обществено обсъждане на програмата за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027

четвъртък, 23 юни 2022

Актуалните проблеми по опазване на околната среда бяха представени на общественото обсъждане на Проекта на програмата за опазване на околната среда (ПООС) на Община Русе за периода 2021-2027 г. То се проведе в зала „Св. Георги“ на Областната администрация, а на срещата местната администрация беше представлявана от директора на дирекция „Екология и транспорт“ проф. Любомир Владимиров и началника на отдел „Екология“ Радостина Вуцова.

Планът на Програмата разглежда седем основни компоненти:

- въздух;

- води;

- почви и нарушени терени;

- отпадъци;

- защитени територии и защитени зони;

- шум;

- радиационен гама фон и атмосферна радиоактивност.

Анализите предлагат редица решения за опазване на околната среда, като за най-наболелия проблем - подобряване на качеството на въздуха, ще се работи в посока увеличаване дела на превозните средства в градския транспорт, ползващи електроенергия или алтернативни горива, за сметка на тези, задвижвани единствено чрез ДВГ, въвеждането на мерки за спазването на приетите норми за средногодишната и средноденонощната концентрация на ФПЧ10 и ФПЧ 2,5, както и постепенно преминаване към високоефективни системи за отопление.

По отношение на водоснабдяването интерес сред присъстващите граждани предизвика предложението за проучване на възможностите за ползване на дъждовната вода като ресурс. Предвидено е и да бъдат предприети мерки за намаляване на замърсяването на повърхностните и подземните води, както и оптимизиране на водоснабдителната мрежа.

Възможностите за разделно събиране на специфични потоци отпадъци и предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища чрез своевременни превантивни мерки са основните цели, залегнали в раздел Отпадъци. В Програмата е заложено и продължаване на непрекъснатия мониторинг на депата в съответствие с нормативните изисквания за недопускане на замърсяване на околната среда.

По време на представянето стана ясно, че през последните години на територията на Oбщина Русе се забелязва намаляване на замърсяването на земите и почвите. Разработват се програми за екологично земеделие и животновъдство, като се обръща голямо внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в земеделието, включително и на използването на разрешени за растителна защита препарати. Мерките, които се прилагат за опазване почвата от замърсяване, включват недопускане палене на стърнища и следжътвени отпадъци, извършване на наторяване с течни, твърди торови маси и изкуствени торове при спазване на правилата за добри земеделски практики.

Основните препоръки за ограничаване нивата на шума в градската среда са за поддържане на настилките в добро експлоатационно състояние, залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси.

Анализът на радиационния гама фон и атмосферната радиоактивност отбелязва, че не се наблюдава тенденция за повишаване на обемната специфична активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Не са констатирани изменения над характерните за съответните райони стойности на специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди по отношение на необработваеми почви, както и не са установени замърсявания в повърхностните водни тела и седименти.

Основната стратегическа цел на Програмата е повишаване качеството на живот за жителите на общината и намаляване до минимум на риска за човешкото здраве, чрез непрекъснато подобряване на състоянието на отделните компоненти и фактори на околната среда. Подцелите акцентират върху най-важните екологични проблеми на общината, привеждане в унисон с националните и европейските приоритети, както и откриване на източници за финансиране - национални и международни програми, европейски фондове и др. В текстовете е залегнало и създаването на организация за насочване на силите на общинските и държавни органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, научни организации и жителите на общината към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки или за предотвратяване на нови замърсявания.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/