Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се заключителна пресконференция по проект за социално включване

петък, 29 септември 2023

 

            На 28 септември от 10 часа в сградата на ДГ „Червената шапчица“, филиал „Светилник“ на ул. „Тодор Икономов“, се проведе заключителна пресконференция по проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0041-С01, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Той стартира на 01.07.2016 г., а крайният срок за изпълнението му, по който бенефициент е Община Русе, приключи на 30.09.2023г.

            Ръководител на проекта беше заместник-кметът по хуманитарни дейности Енчо Енчев, ръководител на услугите - Теменужка Тодорова, директор на детска градина „Червената шапчица“, счетоводител - Ралица Духлевска, технически сътрудник по проекта - Радостина Пейкова, координатор – Юлияна Джорова и административен асистент - Пенка Стоименова.

            Изпълнението на дейностите се извършваше от екип специалисти, който включва: педиатър, гинеколог, психолог, акушерка, медицинска сестра, кинезитерапевт, логопед, социален и специален педагог, социален работник и медиатор.

            Предоставена е психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения на 900 семейства, които отглеждат деца на възраст от 0 до 3 години. Осъществени са 210 домашни посещения  на новородени бебета и малки деца.

            Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, е оказана на  4118 семейства. Проведени бяха 2300 индивидуални консултации и 170 групови срещи от специалистите по дейността от началото на проекта досега.

            Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания е оказана на 166 деца с дефицити в развитието. Проведени са 90 групови срещи с родители и деца, които имат нужда от подкрепа за справяне с трудности в предучилищна възраст при усвояване на знания, умения и навици.

            В услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом, са преминали общо 329 деца с подадени от родителите им заявления. 42 от тях посетиха специалистите в кабинетите им.

            По направление „Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ са консултирани 890 родители,  проведени са 210 домашни посещения и 700 прегледа на деца в Здравно-консултативния кабинет. Осъществени са 210 групови консултации с родители на деца ( 0 – 7 г.).

            От началото на проекта до момента 8 пъти беше осъществена дейността „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище ”. Обхванати са 120 деца на възраст 6-7 години. Осъществени са 150 посещения в различни културни и исторически обекти с цел обогатяване на социалната и образователна култура. При провеждане на летните училища са извършени планирани учебни дейности, като с всяко дете са работили квалифицирани педагози и специалистите по проекта.

            Обобщени резултати от дейностите по проекта:

         над 1800 семейства от целевите групи са обхванати в 6-те социални услуги за времето от 01.09.2016 г. до момента. Потребителите са получили безплатни консултации за формиране на родителски умения; осъществено е семейно консултиране и подкрепа;

         повече от 3000 родители еднократно или дългосрочно са получили семейно консултиране и подкрепа; индивидуална грижа чрез психологически и юридически съвети; групова работа за деца и родители, за да бъдат мотивирани да посещават детска градина;

         повече от 2000 семейства са посетени в домашна среда по дейностите по проекта и са проведени консултации.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/