Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 08.09.2022 г.

сряда, 10 август 2022

О  Б  Щ   И  Н  А    Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет –  Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-2564 от 10.08.2022 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 08.09.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. ”Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от пет години, като общежитие, на четвъртия етаж, без стълбищната клетка и стълбищната площадка, от масивна шестетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1307.1, корпус „Б“, с полезна площ на отдаваните обекти 740,00 кв.м., цялата сграда със застроена площ – 845,00 кв. м,                           с предназначение – общежитие, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1307, с административен адрес: гр. Русе,  кв. „Източна промишлена зона“, бул. „Липник“, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7295/ 04.07.2014 г., предоставена за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие, с начална тръжна месечна наемна цена –             157,00 лв. (Сто петдесет и седем лева) без включен ДДС, стъпка на  наддаване – 15,00 лв. (Петнадесет лева) и депозит за участие – 314,00 лв. (Триста и четиринадесет лева).

2. Определям вид на търга -  повторен, публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК”  АД - клон гр. Русе, в Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе или по банков път по банкова сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 9:00 ч. на 15.08.2022 г. до 17,30 ч. на 26.08.2022 г. и се получава от гише №2, към Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” № 6.

4. Оглед на обектa се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. на 15.08.2022 г. до 15,00 ч. на 26.08.2022 г., след предварително съгласуване и в присъствието на представител на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Средношколско общежитие – гр. Русе.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация от 9:00 ч. на 15.08.2022 г. до 17:00 ч. На 02.09.2022 г. по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 - ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в посочения срок.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 9:00 ч. на 15.08.2022 г. до 17:30 ч. на 02.09.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” № 6, гр. Русе.

7. За допълнителна информация - тел.082/881-667, стая № 201, ІІ-ри етаж, Община Русе (вход от ул.”Борисова”), отдел ”ТНОЗП” към дирекция „УС“.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/