Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 09.12.2022г. от 15:00 ч. в сградата на Община Русе

сряда, 16 ноември 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед  №РД-01-3732/14.11.2022г.  на  Заместник-кмета  на  Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решениe №1049, прието с Протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 09.12.2022г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” № 6, ет. 3, Заседателна  зала, по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - 172, с площ от 1065 кв.м, в кв. 18 по регулационния план на село Долно Абланово, отреден за жилищно застрояване, с адрес: област Русе, община Русе, село Долно Абланово, ул. „Арда“, предмет на Акт №5348/26.02.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №101, том 37, д. 9575, дв.вх.рег. №14475, вх. рег. №47/16.09. 2008г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена 5940,00 лева /пет хиляди деветстотин и четиридесет лева/, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси, се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.

2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 400 лв.

4. Депозитът за участие в търга е в размер на 1 000 лв. и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17:00 часа на 02.12.2022 г., след закупуване на  тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

5. Време за оглед на имота – оглед на имот се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие” до 17,00 часа на 02.12.2022 г.

6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 18.11.2022 г. до 02.12.2022 г., включително до 17,00 часа.    

7. Срок за подаване на документите за участие в търга – 02.12.2022 г. до 17,00 часа.     

            За допълнителна информация – телефон: 082/881742, стая  № 602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” № 6 /входа към ул. „Борисова”/.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/