Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 10.01.2022 г. от 14,00 часа

сряда, 08 декември 2021

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

                В изпълнение на Заповед № РД-01-3792/07.12.2021 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор ИМС и Решение № 534, прието с Протокол № 23/17.06.2021 г. на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

               

I. Публичен търг с явно наддаване на 10.01.2022 г. от 14,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на незастроен общински поземлен имот, представляваш УПИ XVI – 172 в кв. 18 по Кадастрален и регулационен план нас. Долно Абланово, ЕКАТТЕ:22558, Общ. Русе , с площ 901 кв. м., находящ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе, с начална тръжна продажна цена 5 103,00 лв. без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

                II. При непровеждане на търга поради неявяване на кандидати или липса на проявен интерес, повторен публичен с явно наддаване търг ще се проведе на 16.02.2022 г. от 14,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала.

                III. Вид на търга - публичен с явно наддаване.

                IV. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 500,00 лв.

                V. Депозитът за участие в търга е в размер на 1 100,00 лв. и се внася по набирателна сметка BG37IORT73793300030000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 30.12.2021 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

                VI. Време за оглед на имота – оглед се извършва съвместно с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 ч. от 09.12.2021 до 30.12.2021 г. включително.

                VII. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 09.12.2021 г. до 30.12.2021 г. включително, до 17,00 часа.

                VIII. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 30.12.2021 г.

                За допълнителна информация - телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” № 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/