Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г.

сряда, 12 януари 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-60/11.01.2022 г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г.на Кмет на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г.на Кмета на Община Русе и Решение №698, прието с Протокол №27 от 18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе

 

О Б Я В Я В А:

 

1.Публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г. от 15,00 часа в сградата  на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един  брой гараж с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ от 18,00 кв.м., съобразно виза за проектиране, издадена на 13.07.2021 г. от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1707 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ I-за жилищно строителство, кв. 590, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Кръстец“, при начална тръжна цена 3 275,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

           2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.

           3.Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 300,00 лева.

           4.Депозитът за участие в търга е в размер на 700,00 лева, който се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 04.02.2022 г., след закупуване на тръжна документация.

           5. Време за оглед на терена, обект на търга –  оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17 часа на 04.02.2022 г.

          6.За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 14.01.2022 г. до 04.02.2022 г., включително до 17,00 часа.

           7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 04.02.2022 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе.

     За допълнителна информация-телефон: 0885 645 064, стая №607, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” 6 (входа  към  ул. „Борисова”). 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/