Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 10.02.2023 г. от 15:00 ч. в сградата на Община Русе

сряда, 18 януари 2023

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-184/18.01.2023 г. на заместник-кмета на Община Русе и Решение №1143, прието с протокол №43/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 10.02.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на свободно стоящ в имот гараж, със застроена площ от 65 кв.м, ситуиран върху северозападната част на имот – частна общинска собственост, представляващ застроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV - 22, в кв. 64 по регулационния и застроителния план на село Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, Област Русе, одобрен със Заповед №60/22.05.1992г. на Кмета на Община Сливо поле, с площ от 749 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съобразно скица - предложение за издаване на виза за допълващо застрояване - гараж, издадена на 30.08.2022 г. от Главния архитект на Община Русе, при начална тръжна цена 2 810,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.

2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 200,00 лв. (двеста лева).

4. Депозитът за участие в търга e в размер на 500,00 лева (петстотин лева) и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17:00 часа на 07.02.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер по банковата сметка и в срока установен в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост”, всеки работен ден до 17:00 часа на 07.02.2023 г.

6. За получаване на тръжна документация за имота се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 18.01.2023 г. до 07.02.2023 г., включително до 17:00 ч.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга – 07.02.2023 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет –  Русе.

За допълнителна информация – телефон 082/881-742, стая 602, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/