Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 20.09.2023 г. от 13:30 ч.

понеделник, 21 август 2023

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-2749 от 18.08.2023 г. на Кмета на Община Русе,

 

О Б Я В Я В А:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 20.09.2023 г. от 13:30 часа в Община Русе, пл. Свобода 6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от тридесет и седем календарни дни, в периода от 27.11.2023 г. до 02.01.2024 г. включително, на следните обекти:

1.1. Двадесет и четири броя преместваеми обекти – частна общинска собственост поотделно – павилиони за търговска дейност, съобразена с Коледно новогодишната тематика на базара, с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, всеки с размери 2,00/ 2,00 м. и с площ от 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, съобразно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2023 г. и Разрешение за поставяне №200 от 15.06.2023 г. на Главния архитект на Община Русе, в организиран в посочения период временен Коледен базар, с начална тръжна наемна цена за всеки отделен павилион - 444,00 лв. (Четиристотин четиридесет и четири лева) без включен ДДС за целия посочен по-горе период, стъпка на наддаване за всеки павилион, определена съобразно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 44,00 лв. (Четиридесет и четири лева) и депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки отделен павилион, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост – 888,00 лв. (Осемстотин осемдесет и осем лева);

2     Вид на търга - публичен с явно наддаване.                                                                                                           

3. Закупуване на тръжната документация - цена от 42,00 лв. с ДДС, ТБ „Инвестбанк“ АД – клон гр. Русе, Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе, пл. Свобода №6 или по банкова сметка: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF, всеки работен ден от 09,00 часа на 23.08.2023 г. до 17,30 часа на 08.09.2023 г. и се получава от гише №2 към ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6.

4. Оглед на обектите - всеки работен ден от 10,00 ч. на 23.08.2023 г. до 15,00 ч. на 08.09.2023 г., в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“.

5. Депозит за участие в тръжната процедура се  внася след закупуване на тръжна документация до 17,00 ч. на 15.09.2023 г. по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 - ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка.

6. Подаване на документите в запечатан, непрозрачен плик от 9,00 ч. на 23.08.2023 г. до 17,30 ч. на 15.09.2023 г. на гише № 2 в ЦИАО на Община Русе, пл. Свобода №6.    

7. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе на 27.10.2023 г.  от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул. "Борисова", ет. 2, стая №201, отдел „ТНОЗП“, тел. 0882/898-616.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/