Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 29.08.2022 г.

четвъртък, 28 юли 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

                В изпълнение на Заповед № РД-01-2311/26.07.2022 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор ИМС и Решение № 938, прието с Протокол № 35/16.06.2022 г. на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

               

I. Публичен търг с явно наддаване на 29.08.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на поземлен имот с идентификатор № 63427.167.72 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Обл. Русе, с площ 593 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „ДЗС-Птичарника“, с начална тръжна продажна цена 11 664,00 лв. без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

II. При непровеждане на търга поради неявяване на кандидати или липса на проявен интерес, повторен публичен с явно наддаване търг ще се проведе на 30.09.2022 г. от 14,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала.

III. Вид на търга - публичен с явно наддаване.

IV. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1 100,00 лв.

V. Депозитът за участие в търга е в размер на 2 500,00 лв. и се внася по набирателна сметка BG37IORT73793300030000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 22.08.2022 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

VI. Време за оглед на имота – оглед се извършва съвместно с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 ч. от 01.08.2022 до 22.08.2022 г. включително.

VII. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 01.08.2022 г. до 22.08.2022 г. включително, до 17:00 часа.

VIII. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17:00 часа на 22.08.2022 г.

За допълнителна информация - телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” № 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/