Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за застроен поземлен имот в местност „Слатина”

вторник, 06 декември 2022

О Б Я В Я В А

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 17 225 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ I-90 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, с адрес град Русе, местност „Слатина”, Индустриален парк – Русе, заедно с изградените в него сгради:

1.1.   Сграда с идентификатор 63427.333.126.1, със застроена площ 259 кв. м., брой етажи:  2, предназначение: друг вид сграда за обитаване;

1.2.      Сграда с идентификатор 63427.333.126.2, със застроена площ 132 кв. м. брой етажи:  1, предназначение: гараж;

1.3.      Сграда с идентификатор 63427.333.126.3, със застроена площ 490 кв. м., брой етажи:  1, предназначение: гараж;

1.4.      Сграда с идентификатор 63427.333.126.4, със застроена площ 130 кв. м., брой етажи:  1, предназначение: гараж, предмет на АОС №6125/10.11.2009 г.

2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 1 271 883 лева без ДДС;

2.2. Стъпка на  наддаване – 20 000 лева;

2.3. Депозит за участие в търга – 50 000 лева, който се внася в срок до 30.12.2022 г., чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 1 200 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 23.12.2022 г.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 05.01.2023 г.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 04.01.2023 г.

6. Търгът да се проведе на 10.01.2023 г. в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.

За допълнителна информация тел. 082 881 632, стая 609 и тел. 082 881 799, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/