Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

четвъртък, 18 август 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-2658 от 18.08.2022 г. на кмета на Община Русе,

О Б Я В Я В А:

 

1. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от тридесет и седем календарни дни, в периода от 28.11.2022 г. до 03.01.2023 г. включително, на следните обекти – общинска собственост:

1.1. За срок от тридесет и седем календарни дни, в периода от 28.11.2022 г. до 03.01.2023 г. включително на двадесет и два броя преместваеми обекти – частна общинска собственост поотделно – павилиони за търговска дейност, съобразена с Коледно новогодишната тематика на базара, с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22, всеки с размери 2,00/ 2,00 м. и с площ от 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, съобразно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, в организиран в посочения период временен Коледен базар, с начална тръжна наемна цена за всеки отделен павилион - 444,00 лв. (Четиристотин четиридесет и четири лева) без включен ДДС за целия посочен по-горе период, стъпка на наддаване за всеки павилион, определена съобразно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 44,00 лв. (Четиридесет и четири лева) и депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки отделен павилион, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост – 888,00 лв. (Осемстотин осемдесет и осем лева);

1.2. Част от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, обозначен с номер „К-1“, с размери 2,00/ 5,00 м, за поставяне на преместваем обект – мобилна каравана за бързо хранене, заедно с прилежаща площ към терена, за разполагане на маси, означена с номер „ЗМ-1“, съобразно Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар в Зона „Б“, пл. „Свобода“, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, с обща площ на всеки терен поотделно за разполагане на каравана с площ за маси 26,00 кв. м, отдавани под наем като заведение за бързо хранене с алкохол, с начална тръжна наемна цена за целия терен заедно с прилежащата площ за маси – 589,00 лв. (Петстотин осемдесет и девет лева) без включен ДДС за целия период, стъпка на наддаване определена съобразно чл.50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 58,00 лв (Петдесет и осем лева) и депозит за участие в тръжната процедура изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 1178,00 лв. (Хиляда сто седемдесет и осем лева).

1.3. Част от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, обозначен с номер „К-2“, с размери 2,00/ 5,00 м, за поставяне на преместваем обект – мобилна каравана за бързо хранене, заедно с прилежаща площ към терена, за разполагане на маси, означена с номер „ЗМ-2“, съобразно Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар в Зона „Б“, пл. „Свобода“, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, с обща площ на всеки терен поотделно за разполагане на каравана с площ за маси 26,00 кв. м, отдавани под наем като заведение за бързо хранене с алкохол, с начална тръжна наемна цена за целия терен заедно с прилежащата площ за маси – 589,00 лв. (Петстотин осемдесет и девет лева) без включен ДДС за целия период, стъпка на наддаване определена съобразно чл.50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 58,00 лв (Петдесет и осем лева) и депозит за участие в тръжната процедура изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 1178,00 лв. (Хиляда сто седемдесет и осем лева).

2.Вид на търга – публичен с явно наддаване.                                  

3. За тръжната документация за всеки един отделен обект от т. 1.1. до т. 1.3. се заплаща цена 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09,00 часа на 22.08.2022 г. до 17,30 часа на 09.09.2022 г. и да се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

4. Оглед на обектите, общинска собственост, описани от т. 1.1. до т. 1.3. се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10,00 часа на 22.08.2022 г. до 15,00 ч. на 09.09.2022 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки конкретен обект поотделно, установен по размер от т. 1.1. до т. 1.3. се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 16.09.2022 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

6. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 22.08.2022 г. до 17,30 часа на 16.09.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.               

Върху плика се отбелязват наименованието на участника и седалище, когато кандидатът е търговец или юридическо лице, респ. трите имена и постоянен адрес за кандидатите - физически лица и предметът на публичния търг с явно наддаване.

При приемане на плика длъжностното лице отбелязва датата и часа на подаването.

Допълнения или изменения в предадени вече документи не се допускат.

7. Утвърждавам тръжните документации и проектите на договорите за наем.

8. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.09.2022 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе, етаж 3.

При липса на интерес към провеждането на търга или поради неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 27.10.2022 г. от 13:30 часа в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе, трети етаж.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул.Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „ТНОЗП“, тел. 082/881-667.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/