Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост

четвъртък, 22 февруари 2024

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-393 от 22.02.2024 г. на Кмета на Община Русе,

 

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост на 20.03.2024 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

2. Индивидуализация на обектите – предмет на тръжната процедура:

2.1. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.413 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 1,44 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „Б“, пл. „Свобода“, срещу Централна поща, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. (Три лева) и депозит за участие – 175,00 лв. (Сто седемдесет и пет лева).

2.2. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1566 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 14,00 лв. (Четиринадесет лева) и депозит за участие – 715,00 лв. (Седемстотин и петнадесет лева).

2.3. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1566 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 14,00 лв. (Четиринадесет лева) и депозит за участие – 715,00 лв. (Седемстотин и петнадесет лева).

2.4. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1566 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №3, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 14,00 лв. (Четиринадесет лева) и депозит за участие – 715,00 лв. (Седемстотин и петнадесет лева).

2.5. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1566 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ 9,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, зад градинката срещу магазин CBA, с начална тръжна месечна наемна цена – 143,00 лв. (Сто четиридесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 14,00 лв. (Четиринадесет лева) и депозит за участие – 715,00 лв. (Седемстотин и петнадесет лева).

2.6. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №7, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.7. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.6.255 - за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 18,60 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. "Чародейка-Г-Юг", ул. "Т. Икономов" срещу пазара, т. 515 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (Седемдесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. (Седем лева) и депозит за участие – 360,00 лв. (Триста и шестдесет лева).

2.8. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.4.673 - за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 75,57 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. "Дружба-3", ул. "Даме Груев", до бл. № 6, т. 103 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 290,00 лв. (Двеста и деветдесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 29,00 лв. (Двадесет и девет лева) и депозит за участие – 1450,00 лв. (Хиляда четиристотин и петдесет лева).

2.9. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.949 - за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 2,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Г. С. Раковски“, позиция „А-3“, с начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 4,00 лв. (Четири лева) и депозит за участие – 240,00 лв. (Двеста и четиридесет лева).

2.10. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 9,00 лв. (Девет лева) и депозит за участие – 475,00 лв. (Четиристотин седемдесет и пет лева).

2.11. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1566 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 1,44 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В2“, ул. „Александровска“ и ул. „Мостова“, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. (Три лева) и депозит за участие – 175,00 лв. (Сто седемдесет и пет лева).

2.12. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.965 - за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ 2,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Асен Златаров“, позиция „А-7“, с начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 4,00 лв. (Четири лева) и депозит за участие – 240,00 лв. (Двеста и четиридесет лева).

2.13. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.965 - за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 2,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Асен Златаров“, позиция „А-5“, с начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 4,00 лв. (Четири лева) и депозит за участие – 240,00 лв. (Двеста и четиридесет лева).

2.14. Отдаване под наем за срок от три години на част от терен, ПИ 63427.2.2361 (от които Община Русе притежава дял съобразно АЧОС №10290/ 08.10.2021 г), за поставяне на преместваем обект – павилион за ключарски услуги и магазин, с площ 43,51 кв. м, от които 7,20 кв. м за ключарски услуги и 36,31 кв. м. за магазин, находящ се в гр. Русе, ул. „Шипка“, до ж. п. прелеза, т. 388 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 210,00 лв. (Двеста и десет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 21,00 лв. (Двадесет и един лева) и депозит за участие – 1050,00 лв. (Хиляда и петдесет лева).

2.15. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.7.424, за поставяне на преместваем обект – павилион за хранене и развлечения, с площ 58,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец - изток“, до блок „Мура“, т. 1441 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 262,00 лв. (Двеста шестдесет и два лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 26,00 лв. (Двадесет и шест лева) и депозит за участие – 1310,00 лв. (Хиляда триста и десет лева).

2.16. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.4.1566, за поставяне на преместваем обект – павилион за пакетирани хранителни стоки и безалкохолни, с площ 13,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов“ №116, т. 164 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 лв. (Петдесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 5,00 лв. (Пет лева) и депозит за участие – 250,00 лв. (Двеста и петдесет лева).

2.17. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.5.271, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за хранене и развлечение, с площ от 65,80 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. "Родина", ул. "Сърнена гора" №7, т. 92 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 297,00 лв. (Двеста деветдесет и седем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 29,00 лв. (Двадесет и девет лева) и депозит за участие – 1485,00 лв. (Хиляда четиристотин осемдесет и пет лева).

2.18. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.7.68, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници, списания и пакетирани стоки, с площ от 5,30 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. "Здравец", ул. "Захари Стоянов" №5, т. 1534 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 61,00 лв. (Шестдесет и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 6,00 лв. (Шест лева) и депозит за участие – 305,00 лв. (Триста и пет лева).

2.19. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.2.2085, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 14,70 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. "Панайот Хитов", до бл. „Съединение“, т. 60 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 лв. (Седемдесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. (Седем лева) и депозит за участие – 350,00 лв. (Триста и петдесет лева).

2.20. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.4.521, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 9,18 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, кв. 592, пред бл. №6, т. 644 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 лв. (Седемдесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 7,00 лв. (Седем лева) и депозит за участие – 350,00 лв. (Триста и петдесет лева).

2.21. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.7.117, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на закуски и захарни изделия, с площ 4,60 кв. м, находящ се в гр. Русе, по ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Байкал“, т. 323 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 53,00 лв. (Петдесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 5,00 лв. (Пет лева) и депозит за участие – 265,00 лв. (Двеста шестдесет и пет лева).

2.22. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост, ПИ 63427.1.181, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани стоки и цигари, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Плиска“, пред бл. „Перла“, т. 1401 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 57,00 лв. (Петдесет и седем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 5,00 лв. (Пет лева) и депозит за участие – 285,00 лв. (Двеста осемдесет и пет лева).

2.23. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за склад, с площ 131,10 кв. м, в гр. Русе, ж. к. "Здравец-изток", ул. „Будапеща“, срещу бл. „Прага“, т. 78 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 101,00 лв. (Сто и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 10,00 лв. (Десет лева) и депозит за участие – 505,00 лв. (Петстотин и пет лева).

 2.24. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за магазин, с площ 196,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. "Здравец-север", ул. „Инж. Бъркли“, до Млечна кухня, т. 1704 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 751,00 лв. (Седемстотин петдесет и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 75,00 лв. (Седемдесет и пет лева) и депозит за участие – 3755,00 лв. (Три хиляди седемстотин петдесет и пет лева).           

2.25. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за търговска дейност, с площ 140,70 кв. м, в гр. Русе, ж. к. "Дружба-3", ул. „Даме Груев“, до бл. №6, т. 1711 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 539,00 лв. (Петстотин тридесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 53,00 лв. (Петдесет и три лева) и депозит за участие – 2695,00 лв. (Две хиляди шестстотин деветдесет и пет лева).           

2.26. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за селскостопанска аптека, с площ 72,70 кв. м, в гр. Русе, ж. к. "Цветница", алея „Ела“, т. 1712 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна месечна наемна цена – 279,00 лв. (Двеста седемдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 27,00 лв. (Двадесет и седем лева) и депозит за участие –1395,00 лв. (Хиляда триста деветдесет и пет лева).      

2.27. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за търговска дейност, с площ 72,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. "Здравец", по ул. „Захари Стоянов“, т. 1708 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 276,00 лв. (Двеста седемдесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 27,00 лв. (Двадесет и седем лева) и депозит за участие –1380,00 лв. (Хиляда триста и осемдесет лева).       

 2.28. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за производствено помещение, с площ 104,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. "Дружба-3", ул. „Даме Груев“, т. 632 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 201,00 лв. (Двеста и един лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 20,00 лв. (Двадесет лева) и депозит за участие –1005,00 лв. (Хиляда и пет лева).   

2.29. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за търговска дейност, с размери 1,20/1,20 м, с площ от 1,44 кв. м, гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Г. С. Раковски“, позиция „А-4“, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. (Три лева) и депозит за участие – 175,00 лв. (Сто седемдесет и пет лева).

2.30. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за продажба на вестници и списания, с размери 1,20/1,20 м, с площ от 1,44 кв. м, гр. Русе, Зона „В1“, пресечна точка на ул. „Александровска“ и ул. „Асен Златаров“, позиция „А-6“, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. (Три лева) и депозит за участие – 175,00 лв. (Сто седемдесет и пет лева).

2.31. Отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за заведение с продажба на алкохол, с площ от 75,00 кв. м, в гр. Русе,  ул. „Балкан“ №24, т. 1710 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 426,00 лв. (Четиристотин двадесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) и депозит за участие – 2130,00 лв. (Две хиляди сто и тридесет лева).

3. Вид на търга – публичен с явно наддаване.                                

4. За тръжната документация за всеки един отделен обект се заплаща цена 42,00 лв. с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09,00 часа на 26.02.2024 г. до 17,30 часа на 08.03.2024 г. и да се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

5. Оглед на обектите, общинска собственост, се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10,00 часа на 26.02.2024 г. до 15,00 ч. на 08.03.2024 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

6. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 15.03.2024 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

7. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 26.02.2024 г. до 17,30 часа на 15.03.2024 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.     

8. При липса на интерес към провеждането на търга или поради неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 30.04.2024 г. от 13,30 часа в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе, трети етаж.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая №201, отдел „Търговия,наемни отношения и защита на потребителите“, към дирекция „Управление на собствеността”,  тел. 0882/898-616.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/