Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект - частна общинска собственост

петък, 30 септември 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3069 от 29.09.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

 

О Б Я В Я В А:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 24.10.2022 г., за отдаване под наем, на обекти – частна общинска собственост.

2. Индивидуализация на обектите – предмет на настоящата тръжна процедура за отдаване под наем:

2.1. За срок от седемдесет и седем календарни дни, в периода от 03.11.2022 г. до 18.01.2023 г. включително, преместваем обект - частна общинска собственост – фургон-контейнер, с размери 3,00/ 5,00 м. и с площ 15,00 кв. м, отдаван под наем като каса и гардероб, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света троица“, съобразно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.09.2022 г. и Разрешение за поставяне №154 от 20.09.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена за целия посочен по-горе период – 79,00 лв. (Седемдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване, определена съобразно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 7,00 лв. (Седем лева) и депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост – 158,00 лв. (Сто петдесет и осем лева);

2.2. За срок от седемдесет и седем календарни дни, в периода от 03.11.2022 г. до 18.01.2023 г. включително, преместваем обект – частна общинска собственост – павилион от метална носеща конструкция и ПВЦ обшивка от термопанели, с размери 2,00/ 2,00 м. и с площ от 4,00 кв. м, отдаван под наем като медицински пункт, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света троица“, съобразно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 20.09.2022 г. и Разрешение за поставяне №154 от 20.09.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена за целия посочен по-горе период - 64,00 лв. (Шестдесет и четири лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване, определена съобразно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 6,00 лв. (Шест лева) и депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост – 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева);

3. Вид на търга – публичен с явно наддаване.                                               

4. За тръжната документация за всеки един отделен обект от т. 2.1. до т. 2.2. да се заплаща цена 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09,00 часа на 03.10.2022 г. до 17,30 часа на 12.10.2022 г. и да се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

5. Оглед на обектите, общинска собственост, описани от т. 2.1 до т. 2.2. от настоящата Заповед, да се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10,00 часа на 03.10.2022 г. до 15,00 ч. на 12.10.2022 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

6. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки конкретен обект поотделно, установен по размер от т. 2.1 до т. 2.2. от настоящата Заповед, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 19.10.2022 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

7. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 03.10.2022 г. до 17,30 часа на 19.10.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.     

При липса на интерес към провеждането на търга или поради неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 28.11.2022 г. от 13,30 часа в Заседателна зала на Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе, трети етаж.

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул.Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „ТНОЗП“, тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/