Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен общински имот на 18.09.2023 г. от 14:00 ч.

вторник, 08 август 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-2599/07.08.2023г. на Кмета на Община Русе и Решение №1413, прието с протокол №50/13.07.2023г. на Общински съвет – Русе

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 18.09.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода” №6, ет. 3, Заседателна  зала, по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за продажба на незастроен общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XX – 17, в кв. 1, по регулационния и застроителен план на с. Хотанца, Община Русе, Област Русе, с площ от 904 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №10810/17.05.2023 г., с начална тръжна продажна цена 21 020.00 лв., без дължими данъци и такси.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1300.00 лв.

            4. Депозитът за участие в търга за всеки от имотите е в размер на 3500.00 лв. и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 12.09.2023 г., след закупуване на  тръжна документация.

5. Време за оглед – оглед за всеки един от  имотите се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие” до 17,00 часа на 12.09.2023 г.

6. За получаване на тръжна документация за всеки един от имотите се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 840008 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената всеки работен ден от 10.08.2023 г. до 12.09.2023 г., включително до 17,00 часа.                      

7. Срок за подаване на документите за участие в търга – 12.09.2023 г. до 17,00 часа.     

      За допълнителна информация-телефон: 082/881616, стая №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” 6 (входа  към  ул. „Борисова”). 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/