Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот на 04.09.2023 г. от 10:30 ч.

понеделник, 07 август 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

 

            В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.   на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

 

            I. Публичен търг с явно наддаване на 04.09.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на  незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот I-248, кв. 2, с площ 593 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.195, 63427.11.249, 63427.11.185, предмет на акт за частна общинска собственост №9021/14.03.2019 г., вписан под №96, том 8, н. д. 1555, д.в.р. 3056, вх. №3133 от 20.03.2019 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 18 010,00 лева (осемнадесет хиляди и десет лева) без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            II. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            III. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1 800 лв.

            IV. Депозитът за участие в търга за имота е в размер на 1 800 лв. Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17:00 часа на 25.08.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            VI. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17:00 часа от 07.08.2023 г. до 25.08.2023 г. включително.

            VII. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 07.08.2023 г. до 25.08.2023 г. включително, до 17:00 часа.

            VIII. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17:00 часа на 25.08.2023 г. съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация - телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” № 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/