Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени общински поземлени имоти

понеделник, 26 февруари 2024

ОБЩИНА РУСЕ

В изпълнение на Заповед №РД-01-416/22.02.2024 г. на Кмета на Община Русе и Решение №71, прието с протокол №4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе

ОБЯВЯВА:

1. Публичен търг с явно наддаване на 27.03.2024 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на незастроени общински поземлени имоти, както следва:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-1283 в кв. 69 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №52, с площ 686 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №9128/25.03.2019 г., с начална тръжна продажна цена 47 217,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-1283 в кв. 69 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №54, с площ 791 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №9129/25.03.2019 г., с начална тръжна продажна цена 54 445,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

2. Вид на търгапубличен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 2 000,00 лв. (две хиляди лева).

4. Депозит за участие в търга в размер на 5 000,00 лева (пет хиляди лева) за всеки един от имотите поотделно, се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17:00 часа на 21.03.2024 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер, за съответния поземлен имот за който кандидатства участникът, по банковата сметка и в срока, установени в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден от 28.02.2024 г.до 17:00 часа на 20.03.2024 г. включително.

6. За получаване на тръжна документация за всеки един от поземлените имоти поотделно, се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 28.02.2024 г. до 20.03.2024 г., включително до 17:00 часа.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 21.03.2024 г. до 17:00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнтелна информация – телефон 0882/898-554, стая 604, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/