Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот

четвъртък, 22 февруари 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

            В изпълнение на заповед на Пенчо Милков - кмет на община Русе и Решение №72, прието с Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

           

            1. Публичен търг с явно наддаване на 26.03.2024 г. от 14,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на общински поземлен имот, представляващи незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.249 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот II, кв. 2, с площ 622 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.185, 63427.11.248, 63427.11.195, 63427.11.250. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №10844/10.07.2023 г., вписан под №4, том 22, парт. №4427, д.в.р. 8012, вх. №8246 от 12.07.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 15 017,00 лева (петнадесет хиляди и седемнадесет лева), без данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за имота.

            4. Депозитът за участие в търга за имота е в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 15.03.2024 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 27.02.2024 г. до 15.03.2024 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 27.02.2024 г. до 15.03.2024 г. включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 15.03.2024 г. съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/