Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

понеделник, 23 януари 2023

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-221/20.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор „Икономика и международно сътрудничество“ /упълномощена със Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1113, прието с протокол №41/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 17.02.2023 г. от 14,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.11.345, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Вехтите лозя“, с площ от 312 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Деградирала орна земя, шеста категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9405/24.09.2019 г., вписан под №134, том 32, Н.Д. 6626, ДВР 12345, вх.рег. №12599 от 26.09.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена 2 090,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

2. Вид на търгапубличен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 200,00 лв. (двеста лева).

4. Депозит за участие в търга в размер на 200,00 лева (двеста лева), се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 13.02.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер по банковата сметка и в срока, установен в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост”, всеки работен ден от 26.01.2023 г.до 17,00 часа на 10.02.2023 г. включително.

6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 26.01.2023 г. до 10.02.2023 г., включително до 17,00 часа.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 13.02.2023 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнтелна информация – телефон 082/881-670, стая 604, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/