Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот на 15.09.2023 г. от 15:30 ч.

вторник, 08 август 2023

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-2592/07.08.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1331, прието с протокол №48/18.05.2023 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 15.09.2023 г. от 15:30 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.149.763, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Касева чешма“, с площ от 600 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР към ЗСПЗЗ), пета категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №7354/06.10.2014 г., вписан под №171, том 33, Н.Д. 6536, ДВР 12897, вх.рег. №13144 от 09.10.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена 16 704,00 лв. /шестнадесет хиляди седемстотин и четири лева/, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

2. Вид на търгапубличен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева).

4. Депозит за участие в търга в размер на 2 000,00 лева (две хиляди лева), се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 07.09.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер по банковата сметка и в срока, установен в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост”, всеки работен ден от 14.08.2023 г.до 17,00 часа на 07.09.2023 г. включително.

6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 14.08.2023 г. до 07.09.2023 г., включително до 17,00 часа.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 07.09.2023 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнителна информация – телефон 082/881-670, стая 604, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/