Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на 04.09.2023 г. от 13:30 ч.

понеделник, 07 август 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

 

            В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР  НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.   на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

 

            I. Публичен търг с явно наддаване на 04.09.2023 г. от 13:30 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на поземлени имоти, представляващи:

            1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот XXIII, в квартал 35 образуван от имот 548 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 1 000 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ IV от кв.35, УПИ ХХII от кв.35, улица, УПИ XXIV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10785/23.03.2023 г., вписан под №169, том 8, дв. вх.3737,  н.д.1656, вх. рег. №3321 от 28.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 000,00 лева (четиринадесет хиляди  лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот XXIV, в квартал 35 образуван от имот 549 по регулационен и застроителен план, на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 989 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ XXVI от кв.35, УПИ III от кв.35, УПИ XXIII от кв.35, улица, УПИ XXV от кв.35. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост АОС №10786/23.03.2023 г., вписан под №173, том 8, дв. вх. 3243, вх. рег. №3322 от 28.03.2023 г. по описа на Службата по вписвания - Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 000,00 лева (четиринадесет хиляди  лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач. II. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            III. Стъпката на наддаване при провеждане на търга за имота е в размер на 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева) за всеки един от имотите поотделно.

            IV. Депозитът за участие в търга за имота е в размер на 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева) за всеки един от имотите поотделно. Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 25.08.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            VI. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 07.08.2023 г. до 25.08.2023 г. включително.

            VII. За получаване на тръжна документация за всеки един от имотите поотделно се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената от 07.08.2023 г. до 25.08.2023 г. включително, до 17,00 часа.

            VIII. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17,00 часа на 25.08.2023 г. съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация - телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” № 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/