Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти на 21.10.2022 г. от 15:00 ч.

четвъртък, 29 септември 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е

            В изпълнение на Заповед  на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение 983, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе,

О Б Я В Я В А:

           

            1. Публичен търг с явно наддаване на 21.10.2022 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на общински поземлени имоти, представляващи:

            1.1. Урегулиран поземлен имот ХХIV, в кв. 3, образуван от имот 1072 по ЧИРП на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 02796, с площ 873 кв.м., находящ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ ХХVI в квартал 3, улица, УПИ ХХV в квартал 3, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост предмет №4431/21.06.2005 г., вписан под №65, том ХХVI, парт. №320, н.д. 6133, вх. №9087 от 07.07.2005 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 24 117,00 лева (двадесет и четири хиляди сто и седемнадесет лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2.2. Урегулиран поземлен имот ХХV в кв.3, образуван от имот 1073 по ИЗРП на с. Басарбово, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 02796, с площ 993 кв.м., находящ се в с. Басарбово, Община Русе, ул. „Георги С. Раковски“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ ХХIV в квартал 3, улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4432/21.06.2005 г., вписан под №61, том ХХVI, парт. №520, н.д. 6129, вх. №9083 от 07.07.2005 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 27 125,00 лева (двадесет и седем хиляди сто двадесет и пет лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева)  за всеки един от имотите поотделно.       

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева) за всеки един от имотите поотделно. Депозитът се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 14.10.2022 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в установения срок.

            5. Време за оглед на имота – извършва се след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден до 17,00 часа от 30.09.2022 г. до 14.10.2022 г. включително.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената за всеки един от имотите поотделно от 30.09.2022 г. до 14.10.2022 г. включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 14.10.2022 г., съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

            За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/