Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен урегулиран поземлен имот

вторник, 24 януари 2023

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Заповед №РД-01-230/23.01.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1112, прието с протокол №41/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 21.02.2023 г. от 14,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-1030 в кв. 63 по Регулационния и застроителен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, с площ от 994 кв.м., отреден за жилищно застрояване, а съгласно Кадастралния план на гр. Мартен, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, представляващ поземлен имот №0.1030, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №8, предмет на АЧОС №8091/04.08.2016 г., с начална тръжна продажна цена 36 778,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

В УПИ XIV-1030 са построени четири сгради – собственост на частно лице, като съществуващите в имота сгради и постройки не са предмет на търга за продажба.

2. Вид на търгапубличен с явно наддаване.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева).

4. Депозит за участие в търга в размер на 4 000,00 лева (четири хиляди лева) се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 15.02.2023 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер и в срока, установен в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост и земеделие”, всеки работен ден от 26.01.2023 г.до 17,00 часа на 14.02.2023 г. включително.

6. За получаване на тръжна документация за поземления имот, се заплаща цена от 60,00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 26.01.2023 г. до 14.02.2023 г., включително до 17,00 часа.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 15.02.2023 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнтелна информация – телефон 082/881-670, стая 604, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/