Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване за застроен поземлен имот в местност „Слатина”

вторник, 06 декември 2022

О Б Я В Я В А

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.333.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес град Русе, местност „Слатина” (Индустриален парк – Русе), с площ 211 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, представляващ УПИ II-91 от кв. 887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005 г. на Кмета на Община Русе, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 63427.333.89.1, със застроена площ 80 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АОС №7318/29.07.2014 г.

2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 31 800 лева без ДДС;

2.2. Стъпка на   наддаване – 2 000 лева;

2.3. Депозит за участие в търга – 3 000 лева, който се внася в срок до 30.12.2022 г., чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 23.12.2022 г.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 05.01.2023 г.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 04.01.2023 г.

6. Търгът да се проведе на 11.01.2023 г. в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.

За допълнителна информация тел. 082 881 632, стая 609 и тел. 082 881 799, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/