Пропускане до съдържанието на страницата

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2017 година и на дългосрочен кредит за ремонт на уличната мрежа

вторник, 10 януари 2017

Вчера, 9-и януари, в Пленарна зала на Община Русе се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2017 година. На него присъстваха председателят на Общински съвет – Русе проф. Христо Белоев, кметът на Община Русе Пламен Стоилов и неговите заместници, секретарят на Община Русе Димитър Генков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева, началникът на отдел „Бюджет“ Еленка Димитрова, директори на дирекции, общински съветници, журналисти и граждани.

„Уверявам ви, че аз лично и администрацията на Община Русе следваме принципа на екипна работа за структурирането на бюджет, съвместим с желанията и потребностите на гражданите. Той е напълно стриктен и изряден, за да създаваме видимите резултати, които остават след нас за поколенията“, заяви г–н Стоилов в началото на обсъждането.

Рамката на проектобюджета за 2017 г. е 107 901 690 лв. без преходни остатъци, като е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2017 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за развитие на Общината. Сред приоритетите, заложени от общинското ръководство са: успешно начало на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на европейски средства в новия програмен период 2014 – 2020 г.;подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване;запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм; подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите; привличане на стратегически инвеститори в екологично чисти и високотехнологични сектори; привличане на финансови средства по национални, европейски и международни програми;активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради;балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура;осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост;въвеждане на електронни административни услуги и подобряване средата за достъп до задължения и бeзкасови разплащания;продължаване на социалната политика на общината;обновяване и модернизиране системата за улично осветление;ремонт и изграждане на детски и спортни площадки, спортни игрища, улици и общински пътища;благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства и други.

Изграждането и благоустрояването на подземните паркинги и летище „Русе“ бяха сред основните дискутирани теми, представляващи интерес за обществеността. В отговор на запитване във връзка със състоянието на Пантеона на възрожденците, арх. Бучуковска увери, че вече е представен и изготвен нов инвестиционен проект, който предстои да бъде одобрен. Той предвижда цялостна подмяна на облицовката, както и всички участъци на покрива, също така обхваща ремонт и на Художествената галерия, която не е реновирана от близо 30 години. Проектното предложение е на стойност близо 6 млн. лв.

Проектът за бюджет е публикуван на интернет страницата на Общината по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и е на разположение в Информационен център – пл. „Свобода“ №6.

***

       Последва обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, с цел реализация на СМР-дейности за ремонт на уличната мрежа на територията на град Русе. Той цели решаване на множество транспортно–комуникационни проблеми, трупани с десетилетия.

Основните параметри на дългосрочния инвестиционен кредит са:

•     Максимален размер на дълга – десет милиона лева;

•     Валута на дълга – лева;

•     Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит;

•     Условия на усвояване и погасяване:

- срок на усвояване на кредита – до 24 месеца;

-     срок на погасяване – до 120 месеца;

-     начин на погасяване – на равни месечни вноски с начало месеца, следващ пълното усвояване на кредита;

-     с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без начисляване на такси и комисионни;

•     Източници за погасяване на главницата – собствени  приходи на Общината.

•     Параметри на кредита:

-     Максимален годишен лихвен процент – до 4;

-     През периода на усвояване – ежемесечна лихва  само върху реално усвоена главница;

-     При просрочие на главница – до 2% надбавка към договорения лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума;

•     Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

        -  без такса за управление;

        - без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

        - без такси за предсрочно погасяване на кредита; 

 

С реализацията на проекта ще се подобри технически-експлоатационната годност на ремонтираните участъци, което от своя страна ще създаде условия за нормална експлоатация на уличната мрежа. Ще се повиши качеството на живот с подобряване на градската среда. Реализацията на проекта ще допринесе съществено за подобряване безопасността на движение, както за МПС, така и за пешеходците. 

Резултатът от финансирането на инвестицията ще е ремонт на 319 551 кв.м. улични платна и 188 625 кв. м. тротоари.

Зам.-кметът Наков обясни процеса на обследване на уличната мрежа, като обяви, че се удължава срока за експлоатация, за да се създаде резерв от най-доброто и благоприятно време за ремонт. Обследвани са 147 улици, като пътната настилка е класифицирана по различни критерии, съответно изискващи различни дейности според спецификата си, остойностявайки се на метър квадратен. Спрямо площта на участъка се определя и размера на финансирането и е преценено колко площ може да се ремонтира с тези 10 млн. лв. Обследвани са 728 участъка с кръстовища, а от оценените 425 участъка за улична настилка са предложени за финансиране 91 за ремонт. Обследваните тротоарни участъци - от над 500 са предложени 122. Решенията се вземат на база оценката от трафика, който се измерва на всяка една комуникационна връзка и улица. Във всеки един квартал ще се ремонтират основните връзки и всички обслужващи и довеждащи улици и тротоари с генериран натоварен трафик. Програмата ще бъде съгласувана с всички експлоатационни дружества, съобразена с Наредбата за обслужване и ремонт, която се обсъжда и разработва в момента за рехабилитация на общинската мрежа, гарант за качествено изпълняване на дейностите.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/