Пропускане до съдържанието на страницата

Публично обсъждане на проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“

петък, 19 май 2017

С цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите на 23 май 2017 г., в Пленарна зала на Община Русе от 17.00 часа, ще се проведе публично обсъждане на проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“,по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

В тази връзка, каня заинтересованите страни да участват в публичното обсъждане.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/