Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни

четвъртък, 10 юни 2021

ОБЩИНА РУСЕ ОБЯВЯВА на Петя Ноева – заинтересувана страна, обявление с изх. №94Р-50463-2 от 11.05.2021 г. за изработен Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.152.80 в местност „Нови Халваджи“, землището на гр. Русе.

 

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да се направят в  14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявление до Община Русе.

 

Дата: 10.06.2021 г.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/